1 от 10 педагози в яслите под 30 години, но без диплома

Само 13% са с подходящото образование

Само 9,5% от педагозите в детски ясли или 1 на всеки 10 от тях е под 30 години. Само 12,8% от младите училите пък са завършили „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и имат необходимото образование. Това показва изследване на фондация „За Нашите Деца” относно действащите у нас политики за професионално развитие и условията на труд на специалистите, работещи с деца в ранна детска възраст, пише „Монитор“.

От там посочва, че са необходими целенасочени политики за формиране на компетентности за ранно детско развитие на професионалистите, които работят с деца 0-7г. в секторите образование, здравеопазване и социални услуги. Според фондацията първоначалното университетско образование, така и продължаващото професионално развитие на специалистите трябва да включват знания и умения за различните аспекти от детското развитие и за съвместната работа на професионалисти от различни сфери. „Инвестицията в тяхното обучение и професионално усъвършенстване носи сериозни ползи както за децата в ранните и най-важни години на тяхното развитие, така и за цялото общество”, смятат авторите на проучването. Експертите, участвали в изследването, изтъкват необходимостта от подготовка за работа с деца в уязвими ситуации, изграждане на умения за работа с родители и оценка на семейната среда.

Важен извод от изследването е препоръката в работата на специалистите, работещи с деца между 0 и 7 години да навлязат съвременни методи за продължаващо професионално развитие, които освен обучителни програми, включват надграждане на уменията на работното място. Това е непрекъснат процес на професионално развитие в общности от специалисти в различни сфери. Важен е диалогът и периодичната обмяна на знания и опит в рамките на отделната професия и между специалисти от различни професии – социални работници, лекари и медицински специалисти.

Необходимо е професионалното развитие да бъде интегрирано в практиката на педагозите, да включва взаимно наблюдение и анализиране на педагогическата дейност, взаимодействие с колеги от други сектори, както и взаимодействие с родители. Трябва да се постави по-силен фокус върху приобщаващото образование, което навлиза в университетските програми едва преди две години. Една от най-ясно изразените нужди сред работещите с деца в сектор образование е нуждата от знания и умения за работа с деца със специфични потребности.

Създаването на на подкрепяща работна среда за младите учители в детски градини и ясли също е важна, подчертават от фондацията. „Важно е да са налице политики за кариерно ориентиране на гимназистите към работа с деца в ранна възраст, както и активно привличане на студенти към работа в детски градини от страна на общините”, посочват от там. Интегрирането на детските ясли в предучилищното образование ще създаде по-добро взаимодействие между специалистите, работещи в тясна връзка с децата, и ще гарантира по-плавен преход за детето между отделните етапи на обучение и развитие.

Изследването е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца. То се фокусира върху социалния, образователния и здравния сектор, като очертава насоки за необходимите обществени политики за издигане качеството на образованието и грижите за деца в ранна възраст.

Източник: dnes.bg