ОБЯВА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧИПОЛИНО“

гр. Свищов, ул. “Трети март” №93а, п.к. 31, тел.0631/6 02 75, e-mail chipolino1972@abv.bg

 

О Б  Я  В  А

 

За провеждане на подбор на длъжността „Психолог“ по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Дейност 2.

 

ДГ „Чиполино“, град Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Дейност 2  обявява подбор за длъжността:

 

ПСИХОЛОГ, код по НКДП 2634-6003 – 1 бр. на половин работен ден – 4 часа.

С класирания на първо място ще бъде сключен трудов договор от 04.12.2019 г. по чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

 

1.Кратко описание на длъжността:

Длъжността „Психолог“ отговаря на потребността от осигуряване на подкрепа за личностно развитие на деца нуждаещи се от обща и допълнителна подкрепа, чрез провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация на децата.

Работата на психолога е част от процеса на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на разнообразието от потребности на всички деца чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата във всички аспекти на живота на общността.

2.Изисквания за заемане на длъжността:

Образование:

Длъжността се заема от лица, придобили висше образование по:

 1. специалност „Психология“ от професионално направление „Педагогика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „логопед“;
 2. специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „психолог“;
 3. специалност от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ или от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Психология“ или „Социални дейности“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация по психология.
 • Притежава много добри комуникативни умения;
 • Пофесионален опит – не се изисква;
 • Допълнителна квалификация/обучение- компютърна грамотност.

3.Необходими документи:

 • Писмено заявление до директора на детската градина;
 • Професионална автобиография /CV/;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации
 • Ксерокопие на трудова или осигурителна книжка;
 • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване -оригинал /представя се преди сключване на трудовия договор/;
 • Медицинско свидетелство/представя се преди сключване на трудовия договор/;
 • Свидетелство за съдимост /представя се преди сключване на трудовия договор/;
 • Здравна книжка /представя се преди сключване на трудовия договор/.

Необходимите документи по образец можете да намерите в детската градина.

4.Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на директора на ДГ „Чиполино“.

5.Начин на провеждане на подбора:

 • Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността.
 • Втори етап – интервю с допуснатите кандидати, след проверката на съответствията на представените документи. Интервюто ще се проведе от комисията по т.4. в детската градина.

6.Място и срок за подаване на документите:

ДГ „Чиполино“, град Свищов, ул. „Трети март“ №93А, в канцеларията на ДГ, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Образци на документите за кандидатстване може да намерите на сайта:

https://obrazovanie-sv.bg 

6.1..Срок за подаване на документите до 29.11.2019 г. /ОРИГИНАЛИТЕ  СЕ  НОСЯТ  ЗА  СВЕРЯВАНЕ/.

6.2.ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Допуснатите  кандидати ще  бъдат  уведомени  по e-mail или телефон.

Възнаграждението на лицата се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на  информационното  таблото  на детската  градина и на интернет  страницата  https//obrazovanie-sv.bg 

 

Боряна Цонова

Директор на ДГ „Чиполино“, град Свищов

 

Документите за кандидатстване може да изтеглите от линковете:

АВТОБИОГРАФИЯ – ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПСИХОЛОГ

 

Събеседване с одобрените по документи кандидати за длъжността „Психолог“ ще бъде проведено на 03.12.2019 г. от 11:00 часа в канцеларията на ДГ „Чиполино“.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона.