ОБЯВА

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧИПОЛИНО“

гр. Свищов, ул. “Трети март” №93а, п.к. 31, тел.0631/6 02 75, e-mail chipolino1972@abv.bg

ОБЯВА

За провеждане на  подбор  за  длъжността  „Помощник- възпитател“  по   Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,  финансиран  от  Оперативна  програма „Наука  и  образование  за  интелигентен  растеж”, съфинансирана  от  Европейския  съюз чрез Европейските структурни  и  инвестиционни  фондове. Дейност 2

 

Детска градина „Чиполино“ – гр. Свищов, община Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“, обявява подбор за длъжността: ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ – 1 работно място, код по НКПД 5312 3000.

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:
 2. Работно времена пълен работен ден (8 часа)
 3. Начин на работа – по график
 4. Местонахождение – ДГ „Чиполино“
 5. Условия за наемане – С класирания ще бъде сключен трудов договор от 20.01.2020 г. по чл. 67, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал.1, т. 1 и чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда.
 6. Основно месечно възнаграждение – 610.00 лв.

 

 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Помощник-възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването.  Осъществява сътрудничество между родителската общност, детската градина. Съдейства на учителите и ръководството на детската градина за привличане и задържане на децата в детската градина. Оказва съдействие на учителя за адаптацията на децата   при провеждане на учебно-възпитателния процес. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст. Съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
 • Образователна степен: най-малко средно образование;
 • Професионален опит – не се изисква, а ако има – предоставя документ за това;
 • Познаване на ценностната система, празници, традиции и други характерни културни особености на децата с които работи;

Да притежава:

 • Умения за работа с деца;
 • Отговорност
 • Организираност
 • Комуникативност
 • Коректност
 • Експедитивност
 • Умение за работа в екип
 • Дисциплинираност
 • Точност и самовзискателност
 • Умение за оценка на ситуациите в работата
 • Умение за самооценка
 • Да не е осъждан
 • Да е психично здрав
 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 2. Заявление за участие до директора на ДГ „Чиполино” – гр. Свищов /по образец/.
 3. Документ за самоличност /копие/.
 4. Европейски формат на автобиография /по образец/.
 5. Копие от документи за  придобита  образователна  степен, допълнителни  квалификации.
 6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /ако  има  такива/, трудова и/или осигурителна книжка;
 7. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 8. Медицинско свидетелство /представя се преди сключване на трудовия договор/;
 9. Свидетелство за съдимост /представя се преди сключване на трудовия договор/;
 10. Здравна книжка /представя се преди сключване на трудовия договор/.

 

Образци на документите могат да се свалят от сайта на Отдел „Образование”  гр. Свищов- https//obrazovanie-sv.bg  или да се получат в детската градина.

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 1. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Ще бъдат обявени допълнително след проверка на съответствията на представените документи.

Краен срок за подаване на документи до 15.01.2020 г. /сряда/ 17.00 часа. Документите се подават в канцеларията на ДГ „Чиполино – гр. Свищов, улица „ Трети март” №93а, община Свищов  от  09.00 ч.  до 17.00 ч., КАТО ОРИГИНАЛИТЕ СЕ НОСЯТ ЗА СВЕРЯВАНЕ.

Възнаграждението на лицето се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в детската градина.

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на информационното  таблото  в детската градина и на интернет  страницата  на Община Свищов- https//obrazovanie-sv.bg  

 

Боряна Цонова

Директор на ДГ „Чиполино“, град Свищов

 

Документите за кандидатстване може да изтеглите от линковете:

АВТОБИОГРАФИЯ – ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

 

Събеседване с одобрените по документи кандидати за длъжността „Помощник- възпитател“ ще бъде проведено на 17.01.2020 г. от 14:00 часа в канцеларията на ДГ “Чиполино”.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по телефона.