23 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД

№1036-РД-01-03/19.09.2022 г.

         На основание чл. 44, ал.1 т. 1 и т.2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от ЗПУО, във връзка с провеждането на традиционния празник на града „Свищовски лозници“

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

         23 септември 2022 година за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на община Свищов. Заповедта е съгласувана с Началника на РУО- Велико Търново.

Директорите на училищата, след създадена организация от РУО – Велико Търново, следва да възложат преструктуриране на учебното съдържание за деня, обявен за неучебен.

Заповедта да се връчи на директорите на училищата за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Румяна Кузева- началник отдел „Образование“.

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

 

Съгласувал:

Анелия Димитрова Зам.-кмет УЕПО