27 ЮНИ ЩЕ Е НЕУЧЕБЕН ДЕН ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНАТА
Медиа:

 

 

ЗАПОВЕД

№ 702-РД-01-03/20.06.2023 г.

         На основание чл. 44, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от ЗПУО, във връзка с  честване на 146 години от Освобождението на Свищов

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

         27 юни 2023 година за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на община Свищов. Заповедта е съгласувана с Началника на РУО Велико Търново.

Директорите на училищата, след създадена организация от РУО – Велико Търново, следва да възложат преструктуриране на учебното съдържание за деня, обявен за неучебен.

 

Заповедта да се връчи на директорите на училищата за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Румяна Кузева- началник отдел „Образование“.

 

 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ:    /п/ не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

 

 

Съгласувал: /п/ не се чете

д-р Анелия Димитрова

Зам.-кмет УЕПО