З А П О В Е Д
№ 427-РД-01-03
гр. Свищов, 08.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с решение на Кризисен щаб при Община Свищов (Протокол № 9/2021 г.), и при отчитане на усложняващата се епидемична обстановка на територията на община Свищов,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Считано от 12.04.2021 г. до 16.04.2021 г., включително се преустановяват посещенията за децата в изнесена група „Дъга“ – с. Морава към детска градина „Зорница“ – с. Ореш.

Настоящата заповед да се оповести на интернет страницата на Община Свищов.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Румяна Кузева – началник отдел “Образование“, Община Свищов.

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИЗИСЕН ЩАБ ПРИ ОБЩИНА СВИЩОВ