Академията успешно приключи изпълнението на Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867

Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” гр. Свищов успешно приключи изпълнението на Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 „ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting”.
Проектът е финансиран по Програма Еразъм + на Европейската комисия, Ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор: „Професионално образование и обучение” и е изпълнен в партньорство с: Gazi University, Турция; Згура-M ЕООД, България; PHOENIXKM BVBA, Белгия и Еlectronic Compass, Гърция.
Продължителността на проектните дейности е 30 месеца – от 17.12.2018 г. до 16.06.2021 г. вкл.
Проектната идея бе, че част от младите хора са с недостатъчна подготовка и се впускат в предприемачески инициативи, без да притежават необходимите знания и умения, а те следва да притежават умения да избегнат многобройните опасности, пред които се изправя бизнесът им. Друга част от младите хора имат недостатъчно трудов опит като служители или предприемачи и е малко вероятно те да притежават специализиран управленски, технически и личен предприемачески опит, за да знаят, че финансовото и нефинансовото планиране, както и мониторинг в една стопанска организация се осъществява чрез Управленско счетоводство.
Целевите групи са: безработни лица и неквалифицирани амбициозни предприемачи (със специален акцент върху жените предприемачи; предприемачи, претърпели провал в дейността си до сега; лица със статут на бежанци/имигранти; лица в социално неравностойно положение.)

Постигнатите интелектуални резултати са:
ИР1: Курс за обучение по Управленско счетоводство, базиран на ECVET, предназначен за обучителни центрове;
ИР2: Мобилно приложение за обучение, основано на модулен подход и казуси;
ИР3: Доклад за педагогическо въздействие и добри практики.
Проектът е с европейска и с международна значимост. В рамките на проекта бяха разработени: Обучителен курс за обучение по Управленско счетоводство; Мобилно приложение за обучение на модулен принцип; Многоезична версия на Ръководство за начинаещия предприемач; Доклад за педагогическо въздействие и добри практики (групирани по държави) и др. Те носят устойчиви ползи за: обучителни и образователни институции, осъществяващи дейност в унисон със Стратегията за учене през целия живот; за безработни и неквалифицирани предприемачи с акцент върху жените, провалили се предприемачи, имигранти, лица в неравностойно положение; за институции, работещи с безработни лица и подпомагащи стартирането на бизнес от тях; за специалисти от практиката, работещи в областта на счетоводната отчетност; за предприемачи, които имат иновативен подход при осъществяване на своята дейност и биха ползвали интелектуалните резултати за вземане на правилни и навременни управленски решения. Разработените продукти са в помощ на всички, които предпочитат неформалното учене (non-formal learning) като алтернативна възможност за развиване на своя потенциал от интереси и за увеличаване на собствения си капацитет за справяне с реални и потенциални рискове в бизнес средата, в която работят, подходящи са също за университетите като формални образователни институции, в желанието им да използват неформални подходи при преподаване на учебни дисциплини като Предприемачество, Счетоводство на предприятието, Управленско счетоводство, Финанси и др.