АЗ, МАГЬОСНИКЪТ – ЕДИН ПРОЕКТ ЗА ВДЪХНОВЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯ КЪМ АКТИВНОСТ В СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“

АЗ, МАГЬОСНИКЪТ – ЕДИН ПРОЕКТ ЗА ВДЪХНОВЕНИЕТО И МОТИВАЦИЯ КЪМ АКТИВНОСТ

Представяме Ви споделена добра практика по проект „Приобщи.се в нови партньорства“.

 

„Аз, Магьосникът“ е проект за насърчаване на четенето и развитие на емоционалната интелигентност у деца от 9-12 – годишна възраст. Вдъхновен е от юнгианството. Идеята ни обедини 10 български учители от различни училища и се реализира през eTwinning платформата.

 

Защо Магьосникът?

Този архетип има две страни – бяло и черно. Противоречив е. Само когато е в баланс има разбиране за морал. Чрез този архетип ние откриваме възможностите. Свързан е с инициативата, с мотивацията, с вдъхновението, както и със съветването. Контактът с Магьосника е портал, през който стигаме до емоциите: страх, гняв, тъга, радост. Когато изпитваме страх, ние се отдръпваме назад и оглеждаме ситуацията, за да вземем решение. Това прави Магьосникът. А какво прави магията? Тя променя реалността. Тя ни дава нещо, което ни е липсвало, за да се чувстваме добре, за да се справим с проблем. Това е вълшебството. То може да е благотворно, но може и да е вредно. От нас зависи. Магьосникът в нас работи със страховете и за доверието. Той ни учи да приемем страховете си и да ги превърнем в съмишленик, в сила. Добре е да познаваме и развиваме у себе си енергията на Магьосника и тя да е в добър баланс.

 

От друга страна, чрез този проект, докосването ни до приказките става по нов начин. Разбираме, че всеки в личната си история изявява парчета от себе си през архетипа на приказните герои – и добрите, и лошите. Израстването на героя в нас и обгрижването на целостта минава през откриването и осмислянето на тези кодове по пътя ни към съвършенството.

 

Дейностите с учениците бяха насочени към изследване на архетипа на Магьосника, но също на Война /защитник на личните ни граници/, на Невинния и Сирака, на Грижовника, на Шута, на Любовта, на Суверена, битуващи в националната и световната приказна съкровищница, към осмисляне на традиционни здрави ценности и поведенчески модели, разбиране за личностния потенциал и изворите на вдъхновение за активности.

 

„Аз, Магьосникът“ имаше за цел през преживелищни игри и творчески работилници да развива ключови компетентности по роден език, социални и граждански умения, умения за изразяване и разбиране на света, на себе си и другите през изкуствата.

Работеше се с вълшебни приказки. Използваха се техники от психодрамата и арттерапията. Планирани бяха 6 тематични работилници с приказки, изложби „Маските“, „Магьосникът в приказките“, карнавал и базар на изработени магични продукти „Аз, Магьосникът“.

Работният процес премина през няколко дейности.

Учителите подготвиха план за дейностите, съответстващо по време и теми с годишния план на класа. Общуването се реализираше през TwinSpace, но и други социални мрежи.

Първата работилница „Познатите и непознати вълшебни приказки” бе подходяща и за най-малките ученици. Изследвахме образа на Магьосника – вълшебници, феи, добри старци, вещици, гномове, еднорози и други магични същества. Разгледахме характерните елементи за всеки от тях и символното значение. Изводът, който направиха децата е, че силата на магьосника е резултат от упорито и дългогодишно обучение, познание от древността и мъдрост. Последва представяне на избрани от учениците приказки пред класа /прочит, презентация, комикс, др./

 

В работилница „Архетипът на Магьосника в положителната и отрицателната му енергия” разсъждавахме, кога и защо Героят в приказката среща магията по пътя си към съвършенството. С по-големите ученици организирахме работилница с преживелищни игри за личностно израстване с подкрепа на групата/класа – изключително вълнуващо и съграждащо преживяване за всяко дете при психологическа работа с избрана от тях приказка. Тренингът включваше нов прочит и работа в екип, избор на роля /което не е случайно/, театрална импровизация, представяне и изява на сцена през роля, споделяне от роля, връзка с актуалната жизнена ситуация, подкрепа от специалист и от групата, споделяне на инсайти, довършване на процеса с техники от арттерапията.

 

В работилница „Маските“ работихме за разбиране на социалните ни ролите, чувства, вярвания, конфликти. Открихме изложба „Маските“. Театралният спектакъл на ученици пред публика е позната и харесвана дейност във всяко училище. Използвахме я и в нашия проект.

 

Опитахме да направим електронна книга с магии /от приказки и озарения/ и изложба с рисунки. Тази дейност съвпадна по време с обявената пандемия и дистанционното обучение и децата се включиха с рисунки на дъга, с рисунки върху предпазните маски, с подкрепящи послания за възрастни и близки, с които са разделени. Работихме със и за Вдъхновението. Изработихме различни магически продукти – ръчни сапуни, дезинфектанти, картички, продукти от отпадъчни материали, ястия за близките от супер храни, билкови лечебни чайове и здравословни рецепти за сладки.

Удовлетворяващите резултати са свързани с разбиране за ползите от стойностната литература, от срещата с теб самия в написаните истории, в т.ч. в приказките, за осъзнаване на Аз-а. Също, разбирането, че всяка приказна история, с всички герои, премеждия, битки, магии, победи, е историята на една и съща личност и неговите драматични преживявания, кризи /в която може да се разпознаем/ по пътя на личностното израстване, по пътя към целостта.

 

Удовлетворяващо за нас – учители и психолози бе, че децата получиха нови знания и опит, вълнуващи забавления, емоционално израстване и социални компетентности, умения за споделяне и доверие, увереност в личностния си потенциал, освобождаване от вредни вярвания, разрешени конфликти, приемане на себе си в активна роля, осъзнатост за необходимостта от поемане на отговорност в поведението, при изборите, познания за психологията, траен интерес и проява на грижа към развитието на собствената личност.

 

Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Благоданост към госпожа Снежана Блажева за поканата да участвам в проект „Приобщи.се в нови партньорства“, както и към всички ученици от СУ „Николай Катранов“, взели участие в проекта!Благодрност на Сдружение за споделено учене ЕЛА за публикуване на материали от последните проекти на Милена Богданова!

https://priobshti.se/article/priobshtise-v-novi-partnorstva/izrastvame-zaedno

https://priobshti.se/article/priobshtise-v-novi-partnorstva/az-magosnikut-edin-proekt-za-vduhnovenieto-i-motivaciya-kum

 

По информация на: Милена Богданова, психолог, СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов

Източник: priobshti.se