Четиригодишните деца ще подлежат на задължителна предучилищна подготовка

Четиригодишните деца ще подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Това прие окончателно Народното събрание с промени в Закона за училищното и предучилищно образование. Предучилищното образование за децата на 4-годишна възраст ще стане задължително най-късно до 2023 година. В Държавен вестник (бр.82 от 18.09.2020 г.)е публикуван ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, който предвижда въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4- годишните деца. Според законовите промени, ако в дадено населено място са осигурени условия за осъществяване на обучението, което значи достатъчно места в детските градини за четиригодишните, то може да стартира и по-рано. Въвеждането преди посочения в Закона срок може да стане по решение на Общинските съвети. След проучване сред родителите, учителите, членове на Обществените съвети и представители на общността беше внесено за разглеждане предложение от Кмета на Община Свищов за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца. Мотивите са, че задължителната детска градина ще помогне за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно интегриране на потребностите, ще предотврати натрупването на дефицити, а впоследствие и отпадането на учениците и децата от образователната система.
С решение № 348 от редовно заседание на Общински съвет- Свищов, проведено на 26.11.2020 година, общинските съветници решиха да бъде въведено задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в община Свищов, считано от 01.01.2021 г.
В детските градини са осигурени необходимите условия съгласно изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Всички родители на деца, родени през 2015 и 2016 е необходимо да предприемат действия и да осигурят посещението на децата в детските градини.