ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Медиа:

На 22 ноември, по инициатива на отдел „Образование“ към Община Свищов, в Актовата зала на СУ „Димитър Благоев“ се проведе работно обучение по прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната  система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В събитието участваха г-жа Румяна Кузева – началник на отдел „Образование“ към Община Свищов, г-жа Камелия Христова – ст. експерт „Училищно образование“, директорите и учители от образователните институции, локализирани на територията на общината. Водещ лектор в обучителната част бе г-жа Надя Лорето – старши експерт по КПК в РУО – Велико Търново.

В рамките на работната програма бяха  представени резултатите от направения анализ на  данните, въведени в Информационната система за работа по Механизма,   дискутираха се въпроси, свързани със своевременното обхващане на завърналите се в България деца и ученици, дадени бяха насоки за извършване на текущи действия по  установяване и актуализация на статуса на отпадналите през учебната година деца и ученици, като акцентът  бе  поставен върху извършването на посещения на място от страна на  екипите за обхват с участието на всички институции. В практическата втора част на обучителния семинар участниците коментираха различни казуси и произтичащото от тях фактическо въвеждане на данни в Информационната система.

Срещата приключи с взаимни пожелания за малък брой инициирани от екипите за обхват посещения на територията на община Свищов.