Докторант оглави Студентския съвет

На проведено онлайн заседание, с участието на избраните от Общото събрание на представителите на студентите и докторантите, бе попълнен състава на Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. В рамките на заседанието бяха избрани председател и зам.-председатели на Студентския съвет и председатели на четирите постоянни комисии.
За свой председател 20-членният състав на Студентския съвет избра докторант Лилия Петкова. Тя се обучава в образователна и научна степен „доктор” в редовна форма, към катедра „Икономика и управление на туризма”. При своя управленски мандат тя ще разчита на други две дами, избрани за зам.-председатели – Стелла Хаджиева, 2 к., спец. „Застраховане и социално дело” и Стефани Спасова, 3 к., спец. „Стопански и финансов контрол”.

Председател на Комисия „Учебно планова и международна дейност” стана докт. Жанета Ангелова, обучаваща се в редовна форма за ОНС „доктор” към катедра „Застраховане и социално дело”. Комисия „Културно-масова дейност и реклама” оглави Станислава Каменова, 3 к., спец. „Счетоводство и контрол”. За председател на Комисия „Социално-битови въпроси на учащите” бе избран Станислав Димитров, 2 к., спец. „Икономика на търговията”, а негов колега от същата специалност – първокурсникът Аспарух Мидов, оглави Комисия „Спорт”.