Европейската комисия представи три ключови инициативи в сферата на образованието и науката

Европейската комисия представи три ключови инициативи в сферата на образованието и науката, а именно:

(1) Съобщението „Ново Европейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации“;

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1749

(2) Съобщението „Постигане на Европейското пространство за образование до 2025 г.“;

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_1743

(3) „План за действие в областта на цифровото образование“.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_bg

Съгласно първото Съобщение на Комисията, новото Европейско научноизследователско пространство следва да бъде конкурентоспособно, отворено и основано на високите научни постижения и на таланта. Очаква се средата за научни изследвания и иновации в Европа да бъде подобрена. Според Комисията усилията на държавите членки трябва да бъдат фокусирани върху следните четири стратегически цели:

Приоритизиране на инвестициите и реформите в научните изследвания и иновациите;
Подобряване на достъпа до върхови постижения, в т.ч. висококачествени съоръжения и инфраструктури;
Трансфер на научните резултати в икономиката;
Засилване на мобилността на изследователите и на свободното движение на знанието и технологиите.
Според Комисията тези цели могат да бъдат постигнати чрез съвместно изпълнение на идентифицираните четиринадесет действия, заложени в документа.

На последното заседание на Съвета на ЕС министрите, отговарящи за научни изследвания, беше приет общ подход по пакета за Рамкова програма „Хоризонт Европа“, с което беше постигнат съществен напредък в преговорите. Това дава основание да се смята, че програмата ще може да стартира в началото на 2021 г. По време на заседанието бяха одобрени въпроси, касаещи вътрешното разпределение на бюджета измежду стълбовете, инструментите и клъстерите, асоциирането на трети страни и др.

Във второто Съобщение на Комисията се дефинират шестте измерения, очертаващи Европейското пространство за образование:

Качество;
Приобщаване и равенство между половете;
Екологичен и цифров преход;
Преподаватели;
Висше образование;
По-силна позиция на Европа в света.
Целта на предложените в Съобщението инициативи е да повишат качеството на образованието и обучението, особено по отношение на основните и на цифровите умения, да подобрят успеваемостта в училище, да доразвият мрежата от европейските университети, да подобрят връзките между образователните и обучителните институции и др. В допълнение се цели и постигане на синергия между Европейското пространство за образование, Европейската програма за умения, обновената Политика за професионално образование и обучение и Европейското научноизследователско пространство.

Третата инициатива – План за действие в областта на цифровото образование, си поставя за цел адаптиране на системите за образование и обучение към цифровата ера, като се посочват следните два стратегически приоритета:

Насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование;
Подобряване на цифровите умения, нужни за цифровата трансформация.

Източник: naukamon.eu