Eжегодно стимулиране и подпомагане на изявени студенти в ОКС „Магистър“

Уважаеми колеги,
по инициатива на Студентски съвет и с любезното съдействие на ръководството на СА „Д. А. Ценов“ и Фондация „Ценов“ – Свищов Ви уведомяваме, че от 17.02.2021 г. до 26.02.2021 г. екипът на Студентски съвет очаква Вашите документи за отпускане на сума в размер половин семестриална такса за обучение в редовна форма в ОКС „Магистър“.
За изплащане на горепосочената сума могат да кандидатстват студенти в СА „Д. А. Ценов“ в редовна форма на обучение на ОКС „Магистър“.
Подборът на кандидатите ще бъде извършен въз основа на следните критерии:

Успех от следването в ОКС „Бакалавър“ (изчислен като средноаритметична оценка между средния успех от курса на обучение и оценката от държавен изпит);
Участия на студента във форуми, организирани от СА „Д. А. Ценов“;
Участия във форуми на други висши училища или организации извън СА „Д. А. Ценов“;
Участия в международни форуми;
Участия в проекти.
Вашите документи (заявление до ВрИД Председател на СС – свободен текст и копия на документи, удостоверяващи успеха от следването в ОКС „Бакалавър“ и участия във форуми и проекти) може да изпращате на адрес:
град Свищов, 5250
ул. „Емануил Чакъров“ № 2
СА „Д. А. Ценов“
Студентски съвет.
Лице за контакт:
Докторант Жанета Ангелова – ВрИД Председател на Студентски съвет,
Тел.: 0879900208

Източник: СА „Д.А.Ценов“