ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „РАЙСКИЯТ ГАЗ И ОПАСНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ УПОТРЕБАТА МУ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ“
Медиа:

На 14.11.2022 г. от 17:15 часа в зала № 1 на Община Свищов се проведе Информационна среща-дискусия на тема „Райският газ и опасните последствия от употребата му при подрастващите“. В нея участваха ученици, техните родители и учители от ОУ „Филип Сакелариевич“, СПГ „Алеко Константинов“, СУ „Цветан Радославов“, ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и СУ „Николай Катранов“. Инициативата за организиране на информационно събитие по тази наболяла за обществото тема е на здравните специалисти Божена Гецова и Нина Тодорова. За да повишат информираността на обществеността и да алармират за опасностите и рисковете за здравето на деца и младежи от употребата на т.н. „балони“, както и рисковете от прекомерна употреба на енергийни сред подрастващите. Медицинските специалисти бяха подготвили презентация, която провокира и последваща дискусия. Споделянето на случаи от професионалната им практика допринесе за засиления интерес на учениците и родителите. Участниците се обединиха около изводите, че е необходимо да се засили обществената нетърпимост и контрола от страна на възрастните за ограничаване на достъпа на малолетни и непълнолетни до вредни за тях вещества. Коментирана беше важната роля и отговорност на родителите за внимание по отношение на откриване на симптоми за вредни навици. Ще продължи да се работи за популяризиране на спорта, двигателната активност и здравословното хранене, като алтернатива за израстване на здрави млади хора. Съорганизатори на събитието бяха Община Свищов, отдел „Образование“ и новосъздаденият Общински младежки център-Свищов.

Община Свищов изпълнява проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов” Договор BG05M9OP001-2.056-0015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C02, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). В рамките на дейността на Общински младежки център – Свищов е и неформалното обучение на тема „Борбата със зависимостите при децата”. Гости на информационната среща-дискусия бяха експерти и специалисти от Центъра за обществена подкрепа, Център „Компас“, образователни и здравни медиатори.