ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“
Медиа:

На 4 и 5 юли, в град Трявна, екип на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, в лицето на д-р Теодора Спасова и Диана Илиева-Атанасова – старши учители теоретично обучение; Десислава Врайкова – родител и наставник и Павлин Врайков – ученик от Х клас, специалност „Системно програмиране“, участва в  информационно събитие за популяризиране на дуалната система на обучение пред обществеността, в изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, с бенефициент – МОН.

Домакин бе Регионално управление на образованието – Габрово. На срещата присъстваха: г-жа Фани Тодорова, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ на МОН; г-жа Ралица Манолова – областен управител на Габрово; г-н Георги Маринов – началник РУО – Габрово; д-р Боянка Димитрова – териториален координатор от РУО – В. Търново; г-жа София Дамянова – мениджър проект „Дуално обучение в България“; директори на училища, учители, работодатели, наставници и ученици, обучаващи се чрез работа.

Информационното събитие се реализира в рамките на проект BG05M2OP001- 2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на събитието бе да се запознаят родители и ученици с потенциала на дуалната система на обучение, възможностите за ранна младежка заетост и ползите за регионалното икономическо развитие.

Училища с успешни практики в областта на дуалното обучение представиха своя опит, като представиха проведените дейности – закупено оборудване, учебни помагала, софтуер, макети, симулатори, работно облекло за учениците, както и информация за проведени обучения на наставници, учители и ученици. Отворена и ползотворна бе дискусията с г-жа Фани  Тодорова, г-жа София Дамянова и инж. Мариян Атанасов. Интересни въпроси възникнаха от родители, ученици и директори на училища.

На втория ден информационното събитие продължи с посещение на партньор по проекта – „АМК“ ЕООД и  Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, където също се коментираха интересни казуси, възникващи в процеса на ученето чрез работа.

Екипът на Търговската гимназия събра много впечатления и полезен опит за бъдещото обучение на учениците в дуална система.

 

По информация на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“