Кампания за активно приобщаване в системата на предучилищното образование се проведе в Свищов
Медиа:

В изпълнение на Дейност 4 от проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в първа аудитория на СА „Д. А. Ценов“ Свищов се проведе мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи. Събитието бе организирано от ДГ „Васил Левски“ и Община Свищов. Срещата бе водена от психологът г-жа Мария Кирилова и медиаторът г-н Ахмед Османов, които разясниха проектната идея и идеята на кампанията, прожектиран бе кратък мотивационен клип, след което присъстващите дискутираха по темата.

Основната цел на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  е навременното ранно обхващане и образователно приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене.

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съйз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове