Катедра „Аграрна икономика” проведе публична лекция на тема „Демографски тенденции в аграрния сектор на Р България”

Публична лекция на тема „Демографски тенденции в аграрния сектор на Република България” организира катедра „Аграрна икономика”. Форумът, който бе в онлайн формат, се проведе в съответствие с научния календар на катедрата за 2021 г. и приетия от Академичното ръководство Събитиен календар по отбелязване на 85-годишнината на Стопанска академия „Д. А. Ценов” и 30 години факултет „Производствен и търговски бизнес”. Гост–лектор бе проф. д-р Гена Велковска – автор на над 100 статии и доклади в български и чуждестранни издания (Австралия, Обединено Кралство, Русия, САЩ, Чехия) и член на редколегията на списание ,,Paradigmata poznani” – Чехия. Научните интересите на проф. Велковска се изразяват в следните области: геоикономика; геополитика; демография; икономика; право; регионална икономика; устройство на територията. Членува в редица организации, като Съюза на учените в България – секция „Икономически науки“ – гр. София, Съюза на Българските журналисти, Софийската адвокатска колегия и много други.
Публичната лекция откри доц. д-р Марина Николова – ръководител на катедра „Аграрна икономика”, която отправи приветствие към лектора и акцентира върху значимостта на избраната тематика. В своето изложение проф. Велковска маркира някои особености от демографската проблематика, като в същото време очерта някои демографски прогнози и тенденции, касаещи аграрния сектор в Република България. Тя поясни, че влошената демографска ситуация дава трайно и сериозно отражение върху пазара на труда и нивата на заетост в различните отрасли на икономиката. Говорейки за демографските фактори, влияещи особено осезателно върху заетостта на аграрния сектор, лекторът акцентира върху механизмите, които трябва да бъдат потърсени и приложени, за да бъдат преодолени проблемите, и които трябва да бъдат съобразени с прогнозите на Националния статистически институт и Евростат за бъдещата демографска ситуация в нашата страна.

Обърна се внимание на необходимостта на правителствено и законодателно ниво да се приложат механизмите, отнасящи се до насърчаване развитието на селските райони и повишаване привлекателността на селата като места за живеене. „Трябва да се използват максимално и рационално инструментите на общата селскостопанска политика, особено по отношение на младите фермери и задържане на техния интерес и мотивация в сектора”, отбеляза още проф. Велковска.

След направената презентация и проведена дискусия по темата, ръководителят на катедра „Аграрна икономика” подчерта важността на подобни форуми за студентите от едноименната специалност за подготовката им като добри специалисти с необходимите знания, умения и компетенции в областта на аграрния сектор.