Катедра „Статистика и приложна математика“ организира публична лекция на тема „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България – организация, проблеми и предизвикателства“ с гост-лектор Цветозария Гатева, началник на отдел „Статистически изследвания – Ловеч“, ТСБ – Северозапад

На 10.05.2021 г. от 14 часа във виртуална аудитория на адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/zkn-3tk-hyg се проведе публична лекция на тема „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България – организация, проблеми и предизвикателства“ с гост-лектор Цветозария Гатева, началник на отдел „Статистически изследвания – Ловеч“, ТСБ – Северозапад. Присъстваха студенти от специалност „Бизнес статистика и анализи“, обучавани в ОКС „бакалавър“ и преподаватели от катедра „Статистика и приложна математика“. Интересната и актуална проблематика на публичната лекция предизвика значителен интерес и сред представителите на академичната общност.

Публичната лекция бе открита от доц. д-р Пламен Петков – ръководител на катедра „Статистика и приложна математика“. В своето приветствие към участниците доц. Петков поясни, че този форум е планирано мероприятие в научния календар на катедра „Статистика и приложна математика“ и събитие, посветено на предстоящото честване на 85 години от създаването на Стопанска академия. Той акцентира на актуалността на темата на публичната лекция и върху факта, че гост-лекторът е експерт в областта на статистическата практика с дългогодишен опит в провеждането на най-масовото статистическо изучаване – Преброяването на населението и жилищния фонд, така и на всички, провеждани от Националния статистически институт статистически изследвания. Изтъкнати бяха традиционно добрите отношения между катедра „Статистика и приложна математика“, отдел „Статистически изследвания – Ловеч“ и Националния статистически институт.

В своето изложение г-жа Цветозария Гатева, благодари за интересната инициатива и възможността да представи пред аудиторията достиженията на националната статистика при провеждането на най-масовото и мащабно статистическо изучаване – Преброяването на населението и жилищния фонд в страната. В презентацията бяха разяснени историята на преброяванията на населението, нормативната уредба, целите, етапите, методите на регистрация, съдържанието и структурата на преброителната карта, паралелните извадкови изследвания, публикациите, публичността и достъпа до резултатите от наблюдението. Тя изтъкна сложността на ситуацията, свързана с пандемията от Covid-19 и епидемична обстановка в страната, която стана причина за промяната на периода на Преброяването.

По време на лекцията г-жа Цветозария Гатева направи кратка ретроспекция на проведените до момента Преброявания на население и запозна аудиторията с някои интересни факти, свързани с провеждането им – нови моменти, любопитни факти и достижения на националната статистика. Специално внимание беше отделено на заложената мащабна комуникационна кампания на всички етапи от изследването – при подготовката, пробното преброяване, предварителния обход, подготовката, преброяването, обработката на данните и публикуването.

Акцентира се и върху специално разработените електронни ресурси за Преброяване 2021 – мобилно приложение и десктоп приложение, включените функционалности, методите за регистрация на данните, включващи регистрация чрез валиден БГ документ за самоличност, дата на издаване, ЕГН, имена, имейл адрес, линк за потвърждение, попълване на електронна преброителна карта /Карти М и Р, получаване на УПК и предоставяне на преброителя, както и предимствата от възможността за електронно преброяване.

Вниманието на присъстващите бе насочено към организацията на Преброяването, изискванията към преброителите и контрольорите, изясняването на преброяването в особените категории преброители и места – лечебни и здравни заведения, специализирани институции, социални услуги в общността от резидентен тип и приюти, затвори, социално – педагогическите интернати, манастири и др. В лекцията също така беше изяснено кои лица се броят и кои лица не се броят. В своето заключение г-жа Цветозария Гатева изтъкна ролята и значението на провежданите по време на Преброяването паралелни извадкови изследвания на раждаемостта и репродуктивното поведение, на миграцията и миграционното поведение и на бюджета на времето.

Студентите се включиха активно в публичната лекция, провокирани от компетентността и богатия практически опит на гост-лектора и се възползваха от възможността да зададат своите въпроси и да получат изчерпателни отговори, с което се оформи сериозна дискусия по въпросите за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в страната.

Публичната лекция бе закрита от доц. д-р Пламен Петков, който благодари на г-жа Цветозария Гатева за интересната презентация, за добрите взаимоотношения между катедрата и отдел „Статистически изследвания – Ловеч“ , както и на присъстващите в залата студенти и гости на събитието.