Катедра „Застраховане и социално дело“ отбеляза своята 70 годишнина
Медиа:

Катедра „Застраховане и социално дело“ отбеляза своята 70 годишнина с последователно провеждане на две кръгли маси, в рамките на два научноизследователски проекта. В присъствието на преподавателите от катедрата, студенти от едноименната специалност и представители на застрахователната и осигурителната практика, първият научен форум беше открит в 11 часа на 24.10.2020 г. в аудитория 16 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” от ръководителя на катедрата доц. д-р Румен Ерусалимов. На него екип в състав: доц. д-р Пламен Йорданов, ас. д-р Йордан Йорданов и докторант Жанета Ангелова представиха резултатите от научноизследователски проект № 12 – 2020.
На форума бяха дискутирани възможности за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване в контекста на системните връзки между социалните плащания и услуги при инвалидност в България. Ръководителят на екипа, доц. д-р Пламен Йорданов, обоснова актуалността на изследваната проблематика с относително големия процент на разходите на Държавното обществено осигуряване за контрибутивни пенсии за инвалидност и постоянното търсене на разумен компромис между желаното и възможното, в рамките на системата за социални плащания и услуги, както и по отношение усъвършенстването на плащанията от публичното пенсионно осигуряване. Ас. Йорданов изложи пред аудиторията работните хипотези, целите и задачите на научноизследователския проект. Той представи извършеното от екипа, по отношение решаването на поставените пет научноизследователски задачи. В разразилата се дискусия се включиха преподаватели от катедра „Застраховане и социално дело“, студенти от едноименната специалност и присъствалите специалисти от осигурителната практика. Участвалите на форума студенти повдигнаха въпроса за наболелия проблем през последните години, свързан с издаването на фалшиви решения на ТЕЛК. Доц. д-р Иван Грозданов, който освен академичен преподавател е и директор на ТП на НОИ – Враца, подчерта, че много от решенията, касаещи начина за определяне на пенсионните плащания и най-вече техния размер, са политически и не отговарят изцяло на икономическата логика, и че непрекъснатите промени, особено в начина на изчисляване размера на пенсиите, внасят допълнително напрежение в пенсионноосигурителната система на страната. Кръглата маса беше закрита в 13.30 часа с обобщаване от ръководителя на научноизследователския екип доц. д-р Пламен Йорданов на постигнатите в дискусиите предложения за оптимизиране режима на плащанията от публичното пенсионно осигуряване.
Вторият за деня научен форум беше открит в 14 часа, отново в аудиторя 16 на Стопанската академия. На форума присъстваха преподавателите от първата в страната застрахователна катедра, студенти от специалност „Застраховане и социално дело“ и специалисти от застрахователната и осигурителната практика. Екип в състав: доц. д-р Румен Ерусалимов; гл. ас. д-р Анелия Панева и докторант Николай Илиев представиха резултатите от научноизследователски проект № 4 – 2020 „Влияние на законово регламентираните обучения върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери“.
Ръководителят на научноизследователския екип доц. д-р Румен Ерусалимов представи пред аудиторията мотивите за проведеното в рамките на проекта изследване. Той подчерта, че със съдействието на академичния състав на катедра ЗСД през 2019 година, Стопанската академия беше първата регистрирана от Комисията за финансов надзор обучителна организация. В резултат на това близо 500 служители на застрахователните брокери, пряко ангажирани с разпространението на застрахователни продукти, проведоха своето въвеждащо обучение, в рамките на Академията. Гл. ас. д-р Анелия Панева подчерта, че основната цел на научноизследователския проект е да се оцени влиянието на нормативно регламентираното въвеждащо обучение върху професионалното развитие на служителите на застрахователните брокери, както и да се дадат насоки относно: тематичния обхват, начина на провеждане (присъствено, дистанционно или комбинирано), необходимия брой учебни часове на ежегодните поддържащи обучения, за които няма ясна законова регламентация.
В хода на осъществяване целите и задачите на проекта, екипът е провел две анонимни анкети, сред управителите и служителите на застрахователните брокери, които работят на българския застрахователен пазар. Доц. Ерусалимов подчерта, че топлата връзка между теория и практика е третия участник в научноизследователския проект докторант Николай Илиев, който е и управител на ЗБ „Бул брокер“ ООД, чиито служители също преминаха през 2019 година въвеждащото обучение, организирано от Стопанската академия, а през настоящата година се включиха в две от предложените продължаващи обучения. С негова помощ бяха оформени въпросите от анкетното проучване, в резултат на което на застрахователните брокери бяха предложени три тематично обособени курса за продължаващо обучение. Фактът, че докторант Илиев беше включен в един от обучителните екипи допринесе за удовлетворяване на изискваната, от повечето от анкетираните застрахователни брокери, практическа насоченост на обучителните курсове. Докторант Николай Илиев благодари за оказаното му доверие и за възможността, не само да се обучава, но и да участва активно в дейността на най-старата, в рамките на Стопанската академия, катедра. Той отбеляза, че както въвеждащото, така и продължаващите обучения на служителите на управлявания от него застрахователен брокер са допринесли значително за тяхното професионално израстване, и че това се е отразило благоприятно и по отношение на броя на сключваните, с тяхното посредничество застрахователни договори и реализираните премийни приходи.
В разразилата се дискусия се включиха и присъстващите студенти от специалност „Застраховане и социално дело“, част от които също вече са се възползвали от предоставената от Стопанската академия възможност да получат въвеждащо професионално обучение, респективно сертификат, който им дава право да работят за застрахователен брокер на територията на целия Европейски съюз.
Гл. ас. Панева обобщи предприетите действия от академичния състав на катедра ЗСД във връзка с отправените препоръки от застрахователните брокери по отношение провеждането на въвеждащото и на продължаващите професионални обучения на техните служители, а именно:
Предложена е възможност освен за присъствено, но и за дистанционно полагане на квалификационният изпит по въвеждащото обучение.
Разработени са 3 обучителни курса за продължаващо обучение, чийто тематичен обхват е съобразен с предпочитанията на анкетираните.
Курсовете се предлагат в дистанционна форма чрез платформа за дистанционно обучение. Чрез възможностите на обучителната платформата също дистанционно се извършва и оценяването на придобитите знания и умения.
Изпраща се периодично информация по електронна поща до действащите застрахователни брокери, вписани в регистъра на КФН, за нови обучения, организирани от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.
Научният форум беше закрит от ръководителя на катедра „Застраховане и социално дело“, който обобщи разискваните проблеми и предложените от научноизследователския екип решения.

Източник: СА „Д. А. Ценов”