ДГ „Чиполино“
  • ДГ „Чиполино”, гр. Свищов, ул. ”Трети март” №93А,

тел.: 0884303161, 0631/60275

e-mail: chipolino1972@abv.bg

 

Директор: Боряна Цветанова Цонова

 

Стратегия за развитие на ДГ „Чиполино“2020 2024

Програмна система за учебната 2021-2022 година

Годишен комплексен план за учебната 2021-2022 година

Правилник за дейността на ДГ „Чиполино“ за 2021/2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма за превенция ранното напускане

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на възпитание, образование и социализация в ДГ „Чиполино“

План-програма за безопасност на движението по пътищата

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Обява за набиране на предложения по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“