ДГ „Калина Малина“
  • ДГ „Калина Малина”, гр. Свищов, ул. ”Христаки Павлович” №10,

тел.: 0884303164, 0631/60380, e-mail: info-301803@edu.mon.bg

  • ДГ „Калина Малина” – изнесена група, с. Българско Сливово, ул.Димитър Борисов № 16А,

тел.: 06323/2607, e-mail: kainfo-301803@edu.mon.bg

  • ДГ „Калина Малина” – изнесена група, с. Вардим, ул. „Първа“ № 25,

тел.: 06324/2262, e-mail: info-301803@edu.mon.bg

 

ВРИД Директор: Ани Руменова Димитрова

 

История на  ДГ „Калина Малина”, гр. Свищов

ЦДГ №2 „Калина Малина” е открита на 15.06.1950г. с една група, с 2 учителки.

На третия републикански преглед на детските градини през 1960г., ЦДГ №2 „Калина Малина” става републикански първенец.

През декември 1961г. тогавашната ЦДГ №2 „Калина Малина” получава званието „Образцово заведение”.

През 1970г. на 1.04. се провежда първият карнавал, с шествие и гостуване в ЦДГ №1, а в следващите години – в ЦДГ №5, в ЦДГ №3.  Същия месец градината посещават доц. Елка Петрова от СУ „Климент Охридски”, проф. Анна Леушская от СССР, Ател Тодоров и членове на националната комисия по IV –тия републикански преглед на ДГ.

През 1972г. на националното съвещание по физическо възпитание ЦДГ №2„Калина Малина” е обявена за базова. Следват посещения от делегати от 8 окръга, родители с деца от СССР, директорки на ДГ от гр. София, дъщерята на видния свищовец Сотир Черкезов с делегати от СССР.

От .09.1980г. ДГ става школа по роден език.

На 15.06.2006г. ДГ е един от домакините за празничните национални чествания в гр. Свищов „125 години ПУВ в България”.

В годините ДГ е обменяла опит с ДГ в градовете Плевен, Габрово, Елена, Гурково, Казанлък, Русе, Силистра, Балчик, Варна, с. Белослав Варненско.

От .09.1982г. ДГ е отново избрана за базова.

 

Детска градина „Калина Малина“, изнесена група в с. Вардим

През 1971г. ОССС „Дунав“ в с. Вардим построява специализирана сграда, наречена „Детски комбинат”. На 01.09.1972г. започва робота с три групи.

На 01.09.1973г.е открита още една група и учебното заведение преминава в ОДЗ „Йорданка Николова“ с директор-Евтимка Илиева Кръстева. Поради намаляване броя на децата през годините, през1984г. яслената група е закрита. През 1990г. ДГ е преименувана на ЦДГ „Първи юни“. През 1998г. остават две групи, с директор Атанаска Георгиева Георгиева, които продължават до 2007г. След тази година остава една смесена група с директор, който работи и като учител. През  учебната 2010/2011г. детското заведение става филиал на ЦДГ №2 „Калина Малина“, гр.Свищов.

 

Детска градина „Калина Малина“, изнесена група в с. Българско Сливово

 Временната детска градина в с.Б.Сливово е открита на 20.05.1967г. с една група от 24 деца с 5 броя персонал.Условията при които е трябвало да работи ДГ са били много лоши.Това продължава до 1987г.

Новата сграда за ДГ е започната на 18.04.1984г. и завършена на 28.12.1986г.Изпълнител е СМК-ОСП гр.Свищов.

На 02.03.1987г.е открита новата ДГ.Тя стартира с 92 деца и със 17 бр.персонал.

Тя е построена по европейски стандарти. Модерна,обширна,просторна оборудвана с всичко необходимо . Удобна както за децата така и за персонала.

Децата идват с желание на градина.

На 01.09.2010г става филиал на ОДЗ№3“Детски свят“гр.Свищов

На10.04.2017г. става филиал на ДГ“Калина Малина“гр.Свищов

 

 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2022/2023

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ, ИЗВЪРШВАЩО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ПЛАН – ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2022/2023

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА2022- 2023

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“ ЗА 2022/2023