ДГ „Калина Малина“
  • ДГ „Калина Малина”, гр. Свищов, ул. ”Христаки Павлович” №10,

тел.: 0884303164, 0631/60380, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

  • ДГ „Калина Малина” – изнесена група, с. Българско Сливово, ул.Димитър Борисов № 16А,

тел.: 06323/2607, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

  • ДГ „Калина Малина” – изнесена група, с. Вардим, ул. „Първа“ № 25,

тел.: 06324/2262, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

 

Директор: Виолета Георгиева Ефтимова

 
ЕТИЧЕН КОДЕКС

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2017-2018

МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

ПРОГРАМА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обява за набиране на предложения по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

План програма по бдп