ДГ „Калина Малина“
  • ДГ „Калина Малина”, гр. Свищов, ул. ”Христаки Павлович” №10,

тел.: 0884303164, 0631/60380, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

  • ДГ „Калина Малина” – изнесена група, с. Българско Сливово, ул.Димитър Борисов № 16А,

тел.: 06323/2607, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

  • ДГ „Калина Малина” – изнесена група, с. Вардим, ул. „Първа“ № 25,

тел.: 06324/2262, e-mail: kalinamalina_sv@mail.bg

 

ВРИД Директор: Ани Руменова Димитрова

 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2022/2023

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ, ИЗВЪРШВАЩО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ПЛАН – ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2022/2023

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА2022- 2023

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА МАЛИНА“ ЗА 2022/2023