ДГ „Радост“
  • ДГ “Радост”, гр. Свищов, ул. “Черни връх” № 62,

тел.: 0884303159, 0631/60902,

e-mail: info-301802@edu.mon.bg

 

Директор: Силвия Веселинова Иванова

 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – ГРАД СВИЩОВ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП В СГРАДАТА И ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАННИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБШАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА

ПЛАН- ПОРОГРАМА ПО БДП

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ