Клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството създават Свищовската академия, ИУ – Варна и УНСС

Меморандум за сътрудничество и създаване на клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството сключиха Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Икономически университет – Варна и Университет за национално и световно стопанство – София. Подписи под документа поставиха, на среща във Варна, ректорите на трите висши училища – проф. д-р Марияна Божинова (СА), проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ) и проф. д-р Димитър Димитров (УНСС).

Ръководени от постигнатите до този момент положителни резултати от дългогодишното сътрудничество в областта на висшето образование и науката, както и от взаимния интерес да отговорят на най-актуалните изисквания, произтичащи от промените в Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Република България и Стратегията за развитие на висшето образование в България, с подписването на меморандума трите институции заявяват готовността си за обединени усилия в следните посоки: съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на трите висши училища; развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране на потенциала на трите институции и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват, техния икономически и социален просперитет; създаване на клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството, като съвременна форма на междууниверситетско сътрудничество, което да допринася за ефективното развитие на трите висши училища и повишаване на техния проектен капацитет и практическа експертиза.
В областта на обучението университетите ще си сътрудничат за: съвместно обучение за изграждане на знания, умения и компетенции, съответстващи на нуждите на пазара на труда; повишаване ефективността на практическото обучение; създаване на съвместни учебни програми, включително и чуждоезикови; съвместно участие в университетски мрежи; споделяне на образователни и информационни ресурси.
В областта на науката, изследванията и иновациите трите висши училища ще работят за: съвместен принос към утвърждаването и развитието на научноизследователската и иновационната дейност на национално и международно ниво; съвместно участие в проекти по програма „Хоризонт Европа” и други европейски и национални научни програми; съвместна публикационна активност; организация на съвместни национални и международни научни форуми.

Източник: СА „Димитър А. Ценов”