КОНКУРС:  „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ” Единадесето издание  2020/2021г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ

Конкурсът за индивидуална, творческа дейност по етапи и теми, ще се проведе, както следва :
Първи етап: 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски / 1821- 1867/:
• Раковски – революционерът и основоположник на българското
военно дело;
• Раковски като историк, етнограф, лингвист;
• Раковски като писател, публицист и издател;
• Международна дейност на Раковски;
• Какво е за мен Раковски;
• Раковски и моето училище – отбелязване на 200 години от
рождението му;
• Какво означава за нас, българите Георги Стойков Раковски;
• Капитан Георги Мамарчев – вдъхновителят на Раковски

Втори етап:

●145 години от гибелта на Христо Ботев /1848 – 1876/, гениален български поет и революционер;

●148 години от гибелта на Васил Левски /1837 – 1873/, Апостола на свободата, български национален герой

За шести път в ХІ-то си издание проекта „Народните будители и Аз“ освен традиционното участие на целите паралелки, се допуска и участие на отделни ученици, които могат да са от паралелки, участващи в проекта, така и от паралелки, неучастващи в проекта.

Организатори: Ротари клубовете: „Пловдив – Пълдин“, „Пловдив – Филипопол“, „Пловдив“, „Пловдив-Интернешънъл”„Пазарджик – Бесапара“, „Пазарджик“,” Зонта клуб “Пловдив”, Община Пловдив, Министерство на образованието и науката, Общински комитет „Васил Левски“- гр.Пловдив, Общонародна фондация „Христо Ботьов“, ПУ “Паисий Хилендарски”, Регионален исторически музей-Пловдив, Съюз на българските учители, Регионалните управления на образованието, Регионална Народна библиотека „Иван Вазов”-Пловдив, Гражданско движение в полза на образованието „Хр.Г.Данов”-Пловдив, Асоциация на учителите-пенсионери „Найден Геров”-Пловдив, Общински читалищен съюз Пловдив., Комитет „Родолюбие” и Движение за култура, изкуство, образование и наука „Родова памет” .

Право на участие: всички ученици от 5 до 11 клас,разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8 – 11 клас.
Участието в конкурса е индивидуално.
Цели – Насърчаване на вътрешната потребност за творческа и индивидуална изява на учениците чрез възкресяването на спомена за най – високите върхове на националния ни дух.
В големия тринадесетвековен свят на България, населен с мъртви и живи, в необятния свят на робство и победи, на страдания и тържества, това са върховете на нейната бунтовна неукротимост и устрем към свободата. Със средствата на художественото слово и изобразителното изкуство участниците в конкурса трябва да изразят своята представа и
отношение към бунтовните дела, думи и патос на героите, участвали в освобождението на България от петвековното турско робство.

Изисквания към творбите:
Всеки участник има право да се включи в конкурса с творба/и и в двата етапа, във всяка една от следните форми на изява:
– За възрастова група 5 – 7 клас:
・рецитация на лирическа творба
・Стихотворение
・Разказ
・Рисунка
・ Мултимедийна презентация

– За възрастова група 8 – 11 клас:
・ рецитация на лирическа творба
・Стихотворение
・Разказ
・Есе
・Рисунка
・ Мултимедийна презентация

 Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни страници
( 1800 удара без интервалите) в два екземпляра, без имената на авторите.

 Рисунката да е с максимален формат 35/50 см, като участниците могат да използват свободно избрана техника и материали (акварел, графика, колаж, темперни бои, молив, флумастер,пастели). Рисунката да се паспартира (формат на паспартуто до 50/70 см). Върху нея да не се отбелязва името на автора.

 Пратката с творбите трябва да съдържа две копия от литературните творби, един брой оригинал на рисунката и придружаващо писмо със заявление, указващо в коя възрастова група и по коя тема авторът желае да участва, също така и малък запечатан плик с данните на участника: трите имена, клас, училище, град, община, адрес по местоживеене, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

Критерии за оценка:
・Оригиналност на идеята, претворяваща темата.
・Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности , към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.
・Адекватна интерпретация на избраната тема.
・Проява на богата езикова и литературна култура, на интелектуален потенциал и хуманитарна образованост в създадените писмени творби.
・Съобразяване на рисунката с посочения формат.
・Високо качество в техническо отношение.

Конкурсните работи, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране.
Организация на конкурса:
・ Творбите за участие в конкурсите ще се приемат, както следва:
• ЗА ПЪРВИ ЕТАП – до 12 март 2021 г. (петък), лично или по пощата на адрес (посочен по долу).
・Ще бъдат присъдени съответно I-ва, II-ра и III-та награди (предметни награди), грамоти за всяка форма на изява, за всяка възрастова група, по отделно
・ Резултатите от конкурса за първия етап ще бъдат обявени на сайта на будителите /www.narodnitebuditeli.com / на 26 март 2021 г. (петък) .
・Награждаването на участниците, ще се извърши съобразно епидемиологичната обстановка в страната.
・ С отличените творби ще се направят две самостоятелни изложби – във Военна академия „Георги С.Раковски” гр.София ( от 12 до 16 април 2021г.) и след това в Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” гр.София.

• ЗА ВТОРИ ЕТАП – до 29 април 2021 г. (четвъртък), лично или по пощата на адрес (посочен по долу).
・Ще бъдат присъдени съответно I-ва, II-ра и III-та награди (предметни награди), грамоти за всяка форма на изява, за всяка възрастова група, по отделно
・ Резултатите от конкурса за втория етап ще бъдат обявени на сайта на будителите /www.narodnitebuditeli.com / на 14 май 2021 г. (петък) .
・Награждаването на участниците, ще се извърши съобразно епидемиологичната обстановка в страната.

・Адрес: 4000 гр. Пловдив ул. „Райко Даскалов“ 53, Дом Левски, ет.1, офис 30А на Общински комитет „Васил Левски”
За конкурса:
Първи етап: 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски / 1821- 1867/:
• Раковски – револючионерът и основоположник на българското
военното дело;
• Раковски като историк, етнограф, лингвист;
• Раковски като писател, публицист и издател;
• Международна дейност на Раковски;
• Какво е за мен Раковски;
• Раковски и моето училище – отбелязване на 200 години от
рождението му;
• Какво означава за нас, българите Георги Стойков Раковски;
• Капитан Георги Мамарчев – вдъхновителят на Раковски

Втори етап:

●145 години от гибелта на Христо Ботев /1848 – 1876/, гениален български поет и революционер;

●148 години от гибелта на Васил Левски /1837 – 1873/, Апостола на свободата, български национален герой

Контакти:
доц.Кирчо Атансов-овтор и ръководител на проекта- тел. 0887/531884
Елена Кандева – администратор на проекта – тел.0888/ 421751
Е – мейл: buditeli2014@abv.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса и проекта „Народните будители и Аз“.