Конкурси за докторанти, обявен прием 2020/2021 г.в СА „Д.А.Ценов“

ВАЖНО!

Уважаеми кандидат-докторанти,

във връзка със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и поради влошаване на епидемиологичната обстановка в страната, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, Ви уведомяваме, че провеждането на конкурсните изпити се отлага, както следва:

на 02 декември 2020 г. – изпит по специалността

на 04 декември 2020 г. – изпит по чужд език,

в аудитория № 1, Ректорат, при СА “Д. А. Ценов”- Свищов.

При явяване на изпита носете личната си карта. Изпитите ще се проведат при спазване на всички противоепидемични изисквания. Допускането в залата ще започне в 7,30 ч.

По информация на: СА „Д.А.Ценов“