Конкурси за докторанти, преобявен прием 2020/2021 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2020/ 2021 г. в съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на МС и Решение № 6 от 26 февруари 2021 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Документи се подават в КСК Център, тел: 0631/66-381; 362. Краен срок – 9 май 2021 г.

Професионално направление

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

3.8 Икономика

Политическа икономия

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

(финанси)

(застраховане и социално дело)

2

3

Статистика и демография

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

(счетоводство)

(анализ)

(контрол)

1

1

2

1

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Световно стопанство и МИО

2

Планиране

1

1

Маркетинг

1

2

Икономика и управление (по отрасли)

(Индустрия)

(Търговия)

(Туризъм)

(Аграрна икономика)

2

1

2

2

3.7 Администрация и управление

Социално управление

3

3

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

1

2

Всичко:

14

24