Кръгла маса „ТЪРГОВИЯТА – НАУЧНО ЗНАНИЕ И БИЗНЕС РЕАЛНОСТ”

Организационният комитет на КРЪГЛА МАСА „ТЪРГОВИЯТА – НАУЧНО ЗНАНИЕ И БИЗНЕС РЕАЛНОСТ” най-сърдечно отправя настоящата ПОКАНА към преподаватели, изследователи, докторанти, студенти, представители на бизнеса и всички заинтересовани страни.

Кръглата маса се организира по повод:

30 години катедра „Търговски бизнес“,

30 години факултет „Производствен и търговски бизнес“

и 85 години Стопанска академия „Д. А. Ценов – Свищов.

Свищов, 8 октомври 2021 г.

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

проф. д-р Марияна Божинова – Ректор на СА „Д. А. Ценов“

проф. д-р Любчо Варамезов – Зам.- Ректор на СА „Д. А. Ценов“

доц. д-р Румен Ерусалимов – Зам.-Ректор на СА „Д. А. Ценов“

доц. д-р Светослав Илийчовски – Декан на факултет „Производствен и търговски бизнес“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

доц. д-р Теодора Филипова

доц. д-р Петранка Мидова

доц. д-р Симеонка Петрова

доц. д-р Венцислав Перков

гл. ас. д-р Зоя Иванова

гл. ас. д-р Иван Маринов

докт. Никола Илчев

РЕДАКЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Доц. д-р Светослав Илийчовски

Членове:

проф. д-р Анета Денева

проф. д-р Теодора Димитрова

проф. д-р Атанас Атанасов

доц. д-р Теодора Филипова

доц. д-р Петранка Мидова

доц. д-р Симеонка Петрова

доц. д-р Венцислав Перков

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

30 юни 2021 г. – Изпращане на заявката за участие на e-mail: deptb@uni-svishtov.bg
31 август 2021 г. – Получаване на докладите в съответствие с изискванията
31 август 2021 г. – Внасяне на такса за правоучастие в конференцията по банкова сметка:
Общинска Банка АД – Свищов,

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Основание: такса за кръгла маса на катедра „Търговски бизнес“

Такси за участие:

За участници от България:
30 лв. – участие с доклад, получаване на сборник и материали

За участници от чужбина:
30 евро – участие с доклад, получаване на сборник и материали

7 септември 2021 г. – Рецензиране и обратна връзка с авторите
10 септември 2021 г. – Получаване на коригираните доклади, съобразно бележките на рецензентите и потвърждаване на приетите доклади
8 октомври 2021 г. – Регистрация на участниците в конференцията (ако има позволение за присъственост) и научни дискусии

Провеждането на кръглата маса ще бъде съобразено с епидемиологичната обстановка в страната. Поради това е възможно участието във форума да е присъствено или дистанционно.

Заявка за участие може да изтеглите ТУК

Макет на доклада може да изтеглите ТУК

Покана за кръглата маса може да изтеглите ТУК

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Предприемачество и мениджмънт на ресурсите в търговията
Иновации и дигитализация в търговията
Моделиране и инвестиционни проекти в търговията
Пазарни проучвания и конкурентоспособност в търговията
Ефективност и социална отговорност в търговията
Стопанска отчетност и финансиране в търговията
Всички автори ще получат сборник на хартиен носител, който ще бъде регистриран в националния референтен списък на НАЦИД.

Работни езици: български, английски и руски език.

Лица за контакти:

гл. ас. д-р Зоя Иванова

гл. ас. д-р Иван Маринов

тел.: 0631-66-321, 0631-66-322