Кръгла маса за представяне на резултатите от проект 6-2020 за кръговата икономика

На 30 октомври 2020 година в Стопанска академия се проведе кръгла маса по въпросите на кръговата икономика и приложението ѝ в България. В изпълнение на мерките за безопасност, свързани с Ковид-19, в Заседателна зала „Ректорат” присъства само част от екипа на научноизследователски проект №6-2020 – проф. дин Таня Горчева, доц. д-р Здравко Любенов и гл. ас. д-р Ивайло Петров, преподаватели в катедра „Международни икономически отношения“, а останалите участници се включиха в дискусията чрез видеоконферентна връзка в платформата bbb.uni-svishtov.bg.

След началните приветствени думи проф. Горчева, ръководител на проекта, запозна слушателите с основните параметри на научния проблем и подходите за изследване на темата за кръговата икономика. Основната цел на проекта е да се открият и изследват добрите европейски практики в областта на кръговата икономика, насочени към създаването на производствена система от затворен цикъл, с минимално използване на ресурси и създаване на отпадъци, замърсяване и въглеродни емисии, с цел тяхното приложение в бизнеса и начина на живот в България.
Доц. Любенов представи стратегиите за прилагане принципите на кръговата икономика в практиките на българския бизнес и документите, които разкриват резултатите от политиката на нашата страна в областта на околната среда и кръговата икономика.
Произходът на концепцията за кръгова икономика, общите черти и различията в дефинициите, както и актуалната законодателна инициатива на Европейската комисия по отношение принципите на устойчивост на кръговата икономика, бяха сред основните моменти в презентацията на гл. ас. д-р Петров.
В последвалата дискусия се включиха преподаватели и докторанти от Стопанска академия, представители на бизнеса и практиката, които изказаха своите виждания по отношение на Европейския зелен пакт – инициативата на Европейската комисия, включваща кръговата икономика, и апелът на ЕК държавите-членки да приемат или актуализират своите национални стратегии, планове и мерки за кръгова икономика.
В заключение, участниците се обединиха около тезата, че в България има предпоставки, заинтересовани страни и средства за създаване на цялостна политика по отношение изграждане на бизнес модел, които да съответства на принципите на кръговата икономика, а един от начините за създаването на такъв модел е споделяне и популяризиране на добрите европейски практики.
Кръглата маса е организирана в изпълнение на проект №6-2020 „Европейският преход към кръгова икономика – приложение в България“, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научно-изследователската дейност.

Източник: СА „Д.А.Ценов“