МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И УЧИТЕЛИ  ОТ  СВИЩОВ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

През месец октомври 2021 година  директори на образователни институции,  медицински специалисти и учители от  свищовските училища и детски градини взеха участие  в обучение, организирано от Министерство на здравеопазването. Акцентът на обучителните теми бе поставен  върху  специфичните характеристики на ранното детско развитие,  системното наблюдение и оценката на състоянието на детето, дейностите за предоставяне на услуги за ранна интервенция, подкрепа и информираност на родителите /хората, които се грижат за детето/ за дейности и услуги за ранна интервенция и други.  Обучението е част от реализацията на Проект №BG05М9ОР001-2.012-0001 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.