Млади изследователи представиха свои разработки на онлайн Докторантска научна сесия в Свищовската академия

Тринадесетото издание на Докторантската научна сесия за пореден път стана трибуна за представяне на докторантски изследвания в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Тази година форумът се проведе в интерактивна среда, но това не засегна интереса към него и активно участие взеха 30 млади изследователи от редовна, задочна и самостоятелна форма на докторантура.
По установената вече традиция, научният форум събра докторанти в Свищовската академия за представяне на техните творчески търсения от различни области на дисертационните им трудове. Докторантската сесия се организира веднъж годишно от редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в който се публикуват студии и статии на младите изследователи.
Докторантската научна сесия откри главният редактор на изданието, проф. д-р Стефан Симеонов. Той подчерта значението на този форум за споделянето на научните търсения, използваните аналитични методи и достигнатите практико-приложни резултати от младите изследователи, и развитието на тяхната научната работа. Официално приветствие към участващите докторанти и техните научни ръководители отправи зам.-ректорът по научноизследователска дейност и развитие на кадрите, проф. д-р Поля Ангелова. В своето емоционално слово тя подчерта, че този традиционен научен форум е резултат от колективната работа на младите изследователи с техните научни ръководители, катедрите и редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”. Проф. Ангелова отбеляза също, че докторантският Алманах на Стопанска академия „Д. А. Ценов” е включен в националния регистър на изданията с научно рецензиране на НАЦИД (Национален център за информация и документация), което има важно значение за изпълнение на изискванията за успешна защита.
Докторантската научна сесия бе организирана в две паралелно работещи секции във виртуален формат. Първата секция обедини докторанти с разработки в областите финанси, макроикономика, застраховане и социално осигуряване. Във втората секция бяха представени изследвания в областите контрол, анализ, счетоводна отчетност, икономика на отраслите, мениджмънт, маркетинг. След презентациите на докторантите, членовете на редакционния съвет и други преподаватели поставиха въпроси и отправиха препоръки към авторите с цел усъвършенстване на изследователската им работа. Коментарите по много от темите прерастваха в оживени дискусии, което е показателно за предизвикания сериозния интерес и пълноценния характер на научния форум. В сесията участваха и чуждестранни докторанти, които се обучават в Свищовската академия.
Предстои рецензиране на представените изследвания и отговарящите на изискванията ще бъдат публикувани като статии или студии в поредния брой на академичното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще се отпечата през 2021 година.

Източник: СА „Димитър Апостолов Ценов“