МОН няма да увеличава отсъствията по домашни причини

Председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов предложи дните да се увеличат от 3 на 15

„Министерството на образованието не е обсъждало идеята за увеличаване на извинените отсъствия на учениците. Не предвиждаме промяна на нормативната уредба, която позволява до 10 дни отсъствия по семейни причини“. Това съобщиха от просветното министерство във връзка с идеята на председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на 119-то училище Диян Стаматов дните за извинени отсъствия на учениците по домашни причини да се увеличат от 3 на 15.

„В Covid ситуацията е разумно да се увеличат извинените отсъствията на учениците по домашни причини и то най-вече в начален етап. Това би облекчило сериозно родителите на малките ученици при хрема, леки настинки и слабо неразположение. Би се намалило струпването пред кабинетите на личните лекари, в тази сложна ситуация“, казва Стаматов в пост в своя фейсбук профил. Според него декларацията от родител за влошеното състояние на детето, изпратена по електронен път, е добра възможност за олекотяване на дейностите в един кризисен период.

„Днес много родители работят от домовете си и грижата за децата им е много по-различна, от преди година. За да се случи това, е необходимо облекчаване на процедурите за отсъствия по домашни причини, както и регламентирането им за повече дни – например по 15 дни за година (при сегашни 3 дни). Вярвам, че родителите са отговорни към образованието на децата си и не биха допуснали злоупотреби с отсъствието им. Много неща не са същите и няма да бъдат в извънредна ситуация… Трябва да се пазим взаимно!“, коментира още той.

В момента според наредбата за приобщаващото образование ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в няколко случая – по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител и до 7 дни на година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. Предложението на Стаматов в качеството му на председател на работодателска организация е именно да се увеличат дните, в които родителите могат да извиняват децата си по домашни причини, без съдействие на директора.

До 20 дни отсъствие от детска градина

Увеличение от 10 на 20 на дните, в които децата могат да отсъстват по уважителни причини, е планирано и за децата от подготвителните групи на детските градини, става ясно от уведомление на Столичната община в информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата. „Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/21 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места“. Това припомнят от Столичната община в своето съобщение. Оттам заявяват, че родителят може да подаде декларация /в свободен текст или по образец/, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно. Не е ясно обаче колко дълъг може да бъде този съответен период – дали може да е за цялото време на извънредната обстановка, или само за част от нея.

Родители се чудят и дали това важи за новоприетите (които все още не са постъпили официално). Без изрично указание в противна насока, след максималното отлагане от 60 дни, на каквото имат право родителите, трябва да се постъпи поне за 1 ден, предполагат те. Според други пък това означава, че проблемът с „пазенето на места“ вече просто се регламентира, вместо да се разреши.

Специално за децата от подготвителните групи, при които посещението на градина е задължително, според същите Насоки в условията на COVID-19 в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, родителите подават заявление до директора на детската градина съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.

Според наредбата за предучилищното образование децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. Отсъствията по семейни причини през учебно време е допустимо да са за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с правилника за дейността на детската градина или училището. „Очаква се дните по уважителни причини да бъдат увеличени от 10 на 20“, посочват от Столичната община.

Източник: СЕГА