МОН: ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС НА ГИМНАЗИИТЕ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПНО
Медиа:

Седмокласниците могат да проверят къде са приети като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://priem.mon.bg/

Приетите ученици в първия етап на класиране се записват до 16 юли, включително.

Тези, които искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление до 16 юли в училището, в което са приети.

Учениците, които не са приети по нито едно от желанията, автоматично участват във второ класиране.

Вторият етап на класиране приключва до 20 юли 2020 г.

Вижте Образец на заявлението – от РУО:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2_1.16

ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО,

В КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ

КЪМ РУО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас

 

От…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ЕГН пол м ж входящ номер

 

Живущ/а: област…………………………………………….., община………………………………………………………..,

 

пощенски код

 

гр./с. ……………………………………………..,

 

ж.к./ул. ……………………………………………………………………..№ ………., бл. ……., вх. …., ет……, ап……,

 

тел. за контакти:  …………………………………………

 

 

 

 

Подпис на ученика/чката:                        ………………………

 

 

Родител/настойник ……………………………………………………………………..               ……………………….

(име, фамилия)                                                                    (подпис)

 

Приел заявлението ………………………………………………………………………               ……………………….

(име ,фамилия)                                                                    (подпис)

 

 

 

 

Гр./с. ………………………………….

 

Дата : …………………………………