На 14.01.2021 г. СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов проведе пресконференция за напредъка в изпълнението на проект по Национална програма „Изграждане на  училищна STEM среда“

На нея присъстваха местни, регионални и национални медии, партньори и координатори на проекта

Средно училище „Димитър Благоев“ – гр. Свищов е сред класираните училища за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици. STEM центърът обхваща три класни стаи в Корпус А с коридори и съществуваща зона за природолюбители „Зелена класна стая“ с приблизителна площ 200 квадратни метра. Изборът е основан на улеснен достъп и за деца със специални образователни потребности(СОП). В трите секции ще има интерактивни дисплеи и дъски, 3D принтер, 3D скенер и интерактивна маса, даващи възможност за онагледяване на учебния материал. Предвидени са лабораторни станции, мобилни дигитални лабораторни комплекти, 3D модели и макети, магнитна дъска и комплекти по теми.
СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов от години е насочено към развитие на иновативни методи и обогатяване на базата в крак със съвременните тенденции за себеусъвършенстване и преквалификация на учителите и реализацията на иновации, които са естествения път, който учители и ученици трябва да следват, за да се адаптираме адекватно към постоянно променящото се ежедневие и за да бъдат учениците ни възможно най-подготвени и успешни в реализацията си на пазара на труда.
Ние не само постоянно търсим нови хоризонти за изяви и за развитие, но и влагаме всичките си усилия и желание в реализацията на предприетите начинания, които много често ни изваждат извън зоната ни на комфорт, но точно там се случват истинските неща.
Изборът ни за изграждането на този STEM център се основава на стратегията на училището зa:
-превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност;
– подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението;
– насърчаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие;
– подобряване на творчеството и новаторството, включително предприемачеството, на всички равнища на образование и обучение.
Равният достъп до образование е израз на политиката за прилагане на личностен подход, съобразен с индивидуалните особености и различия на всяко дете. Всеки ученик независимо от своите индивидуални особености било то дете със СОП от уязвими групи или надарени деца има право да получи качествено образование. То се свежда не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните творчески и индивидуални способности, с цел добра социална реализация.
В новоизградените кабинети учениците ще имат възможност да обогатят своите знания, както теоретично, така и практически с помощта на различни способи. Всеки кабинет ще бъде оборудван с:
– безжична научна лаборатория, оборудвана със специализирани сензори за лабораторни упражнения, подходяща за конкретната наука (Физика, Химия и Биология);
– маса за провеждане на експерименти, оборудвана с контролен панел и мивка. В залата по „Химия“ същата ще бъде изработена от материали, устойчиви на киселини и основи;
– специализиран сет с лабораторни пособия, необходими за провеждане на практически упражнения по трите науки;
– дисплей за визуализация на направените експерименти;
– лаптопи и таблети за работа във виртуална и добавена реалност в класната стая;
– интерактивен образователен софтуер;
– създаване на облачна структура по иновативен метод, подходящ за развиване на нови практики, нов образователен процес и интегративен подход;
Ще бъде внедрено самостоятелно разработено интерактивно учебно съдържание, което ще изигрие важна роля за развитието на потенциала и компетентностите и съвременните тенденции в образователна среда от иновативен характер.
Това ще даде възможност на учениците да провеждат иновативни заняния, които ще бъдат отразени на интернет платформата, която ще се създаде с цел популяризирането на училищната STEM среда.
БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА
Общ бюджет – 326 650,50 лв
Принос НП „Изграждане на училищн среда“ – 296 955,00 лв
Собствен принос – 29 695,50 лв

СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов