Набиране на кандидати за участие в изходяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“ с цел обучение и практика

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани студентите и докторантите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за студентска мобилност в програмни държави (КД 103) с цел обучение или практика през летен семестър на академичната 2020/2021 г. и в партниращи държави (КД 107) с цел обучение през летен семестър на академичната 2020/2021 г.

Необходими документи за участие в конкурса:

онлайн формуляр на заявление за участие в конкурс;
автобиография по образец на Европас (онлайн формуляр или отделен документ);
езиков паспорт по образец на Европас (попълнен раздел Езикови умения от Европас автобиография или самостоятелна бланка);
уверение от факултетска канцелария, доказващо статут и успех от следването; или извлечение от електронното досие, от което са видни статутът и средния успех; или копие на диплома за завършено предходно образование (за докторанти и студенти в ОКС „магистър“ без положени изпити към датата на кандидатстване);
копие на задграничен паспорт (при мобилност в партниращи страни или наличие на визов режим) и лична карта;
документи, доказващи декларираното от кандидата неравностойно положение (при наличие).
Подаване на комплект с документи за участие в конкурс:

Формулярът на заявление за участие в конкурс се подава онлайн. Преди подаване, кандидатите следва да се запознаят с инструкциите, публикуване в края на бланката. Попълненият формуляр и всички приложения към него се съхраняват като PDF файл и се изпращат допълнително на имейл erasmus@uni-svishtov.bg.

Информация за кандидатстване, подбор, отчитане, размер на гранта и партньори на СА „Д. А. Ценов“:

изходяща студентска мобилност с цел обучение (подсекция „с цел обучение“);
изходяща студентска мобилност с цел практика (подсекция „с цел практика“).

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

да имат минимално ниво В1/В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00) или чрез международно признат езиков сертификат;
да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;
лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.
да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;·
да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:
студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение);
студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);
студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“;
докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността.
Краен срок за подаване на документи:

24 октомври 2020 г. (събота)

Изпит за определяне на езиково ниво:

25 октомври 2020 г. (неделя) от 13:30 часа във виртуална стая Информационни дни (https://bbb.uni-svishtov.bg/b/age-mcm-akn).

Информационен ден:

24 октомври 2020 г. (събота) от 14:00 часа във виртуална стая Диагностични езикови изпити (https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag).

Въпроси и допълнителна информация:

имейл: erasmus@uni-svishtov.bg

телефон: 0631 66440 или

Еразъм+ офиса на ЦМД.

Източник: СА „Д. А. Ценов“