Набират се проекти за създаване на детски кътове по ОП РЧР

До 15 декември могат да се депозират проекти по процедура чрез подбор BG05M9OP001- 1.096 „Детски кътове“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР)
https://esf.bg/procedures/detski-katove/.
Тя цели предоставяне на възможности за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място.
Допустими дейности:
Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца) чрез адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи. Всяко предложение трябва да предоставя почасови грижи за минимум 15 деца на възраст до 12 г.; Подбор на безработни, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможности за включване в заетост и/ или обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца; Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца; Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца за период до 12 месеца – на пълен или непълен работен ден, съобразно нуждите на работниците/служителите на кандидата асоциирания партньор. Едно лице следва да се грижи за минимум 5 деца. Допустими кандидати са органи на изпълнителната и местната власт, търговски дружества – микро, малки и средни и големи предприятия. Кандидатстването може да се осъществи самостоятелно или в партньорство. Общините могат да си партнират само с други общини. При ремонт на помещение органите на изпълнителната и местна власт следва да запазят предназначението на инвестицията (адаптираните помещения за детски кътове за срок не по-кратък от 5 години от крайното плащане към бенефициента без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства. Общ бюджет: 15 млн. лв., минимална стойност на проект: 50 хил. лв., максимална –150 хил. лв. От общините не се изисква съфинансиране. Кандидатстването е чрез ИСУН 2020, кандидатите депозират само по един проект.

Източник: НСРОБ