НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

nasoki_pri-covid_270820
Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи – да
включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде
възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да
подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя
още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на
семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация,
обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и
изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и
баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и
необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.
Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото
взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива,
отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със
законовите изискванията, взехме решение за присъствено стартиране и провеждане на
образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички
училища. От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме
изправени на прага на учебната 2020 – 2021 година във връзка с епидемията:
1. Доколкото е възможно да направим училищата максимално безрискова среда, като
съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Това предполага
всяко училище да реализира набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на
инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно
поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието;
2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със
съмнение за COVID-19;
3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в
електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички
училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните
кризисни щабове за борба с COVID-19;
4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите
групи;
5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците,
пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
2
6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме
ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на
педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и
взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители,
родители и ученици, за дооборудване и др.
Настоящите насоки са създадени с участието на представители на Министерството
на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори,
директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с
актуалните здравни регулации, отчитат тенденциите и решенията на образователните
системи в различни страни, но се опират преди всичко на натрупания у нас опит в периода
март-юни 2020 година и отразяват националните ни специфики. В зависимост от промяната
на обстановката и решенията на здравните власти в случай на влошаване на пандемичната
ситуация са описани и възможностите за преминаването от дневна форма на обучение към
обучение в електронна среда от разстояние на отделни или всички паралелки или училища
в страната.
Те са структурирани около няколко основни решения, следващи изброените по-горе
предизвикателства, и предлагат комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни
(приложими частично и/или само в отделни училища) мерки и правила, въз основа на които
всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор на
мерки, отчитащ конкретните условия, в т.ч. вида на училището, сградния фонд, персонала,
различните възрастови групи ученици, спецификата на учебните предмети, регионалните
характеристики и т.н.
Общите мерки включват предимно здравни протоколи и организационни правила,
които да се прилагат от всички училища.
Препоръчителните мерки включват идеи и решения, от които всяко училище
избира и прилага доколкото и където е възможно. Списъкът с препоръчителни мерки е
отворен за промени, като в зависимост от развитието на епидемията от COVID-19 в
страната ще се допълва и обогатява постоянно с решения.
Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията
Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на
средата на взаимодействие на всеки един от нас. При присъствено обучение и класна
система на организация в училище ограничаването на средата на взаимодействие е
3
възможно само частично. Анализирайки различните модели за намаляване на средата на
взаимодействие и отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната
база, както и факта, че училищата са различни (като брой ученици, паралелки и персонал,
материална база, сменен режим и т.н.), осъзнаваме, че нито един организационен модел
не може да бъда системно приложен (за всички училища) в неговата цялост. Даваме си
сметка, че е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция и да гарантира
липса на физическо взаимодействие вътре в класната стая (респ. в паралелката или групата),
затова предлагаме като водещ модел да се приложи стратегията на дистанция
(невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Прилагането на тази
стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие
да се приема само паралелката, в която то се обучава, респ. на карантина подлежат само
учениците от тази паралелка.
В същото време съзнаваме, че тази стратегия не е приложима навсякъде в нейната
цялост и очакваме тя да се прилага, където и доколкото е възможно. За осъществяването
й се налагат някои допълнителни ограничения, напр. отказ от кабинетна система, ако и
където е възможно, носене на предпазен шлем или маска и спазване на дистанция между
учителите, които преподават на повече от една паралелка, от една страна, и между учител
и учениците от паралелките, на които преподава, от друга.
Когато е невъзможно стратегията на невзаимодействие да се приложи
цялостно – между всички паралелки, училищата могат да изберат частичен вариант
– невзаимодействие между групи паралелки (напр. паралелките от един клас, от един
етап чрез обособяване на отделни етажи, сектори). Така например при малко основно
училище с една група за ЦУОД в начален етап и като цяло малко на брой ученици може да
се приложи разделяне само между етапи (паралелките в начален етап не взаимодействат с
тези от прогимназиален етап).
Прилагането на стратегията на невзаимодействие в пълния й вариант – между всички
паралелки не е задължително. Училищата решават до каква степен да приложат
стратегията, като от решението им се определя и периметърът на епидемичната среда на
един ученик. Във всички случаи, освен за малките училища с една група ЦУОД,
препоръчваме стратегията за невзаимодействие между паралелки да се приложи поне за
начален етап на обучение (с оглед на това, че за учениците в начален етап е найнежелателно преминаването на обучение в електронна среда от разстояние).
А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение
на вируса включват:
1. Спазване на общите здравни мерки.
4
2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
Носенето на маска или шлем е задължително:
– в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и
столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за
институцията лица;
– в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение,
кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от
една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране
(между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка
носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
– в училищните автобуси.
Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила
общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между
паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра
на здравеопазването.
Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата
осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за
ползване, а за учителите – маски или шлемове.
3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на
смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища,
бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на
асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на
потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се
увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки
час.
Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща
специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите,
работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се
дезинфекцират във всяко междучасие.
Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи
за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти,
5
еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно
изхвърляне на боклука.
На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки
курс.
Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията ще намерите на
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covi
d19_dobavjane_grajdani.pdf
4. Засилена лична хигиена и условия за това:
 Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и
в тоалетните за всички ученици и работещи.
 Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището,
в учителската стая и в коридорите, а при възможност – и в класните стаи,
лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.
 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение
на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане
и кашляне.
 Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и
очите.
5. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и
БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“
6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с
епидемията
 Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата
във връзка с епидемията.
 Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия
персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
 Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните
изисквания.
 Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и
запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и
правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са
готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от
медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
6
7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при
осъществяване на заниманията по интереси.
 Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при
необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни
училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да
не позволява пряко взаимодействие между тях.
 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат
актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
Б. Препоръчителни мерки се обсъждат и приемат от педагогическите съвети. Тези мерки
се прилагат доколкото и където е възможно. Училищата изготвят собствен списък от
приложими за тях логически и организационно свързани мерки.
Списъкът с препоръчителни мерки (Приложение № 1) е с примерни решения и е
първоначален и отворен. На електронна страница https://www.mon.bg/bg/100876 той ще
бъде постоянно допълван на база решения, приложени и споделени от училищата чрез РУО.
Основно предизвикателство при избора на решения е осигуряването на дистанция
между учениците от различни класове в т. нар. критични зони – коридори и стълбища,
тоалетни и миялни, столове и бюфети, компютърни кабинети и физкултурни салони, затова
и не е възможно разписването на задължителни изисквания, които да се прилагат във всички
училища. В Приложение № 1 са очертани някои препоръчителни мерки, но разнообразието
от ситуации в училищата ще даде идеи и за други работещи механизми.
В. Възпитателните мерки включват:
1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути,
съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и
живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел
най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена
и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към
останалите.
2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая
и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни
информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа
дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището
7
Сред приоритетните задачи на всяко училище при разработване на училищния си
модел е да създаде необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за
заболели, както и да комуникира стъпките с цел възпитаване на спокойно и уверено
поведение в случай на COVID-19 в училището. Това включва както мерки за подготовка за
евентуална среща с вируса в училището, така и спазването на конкретни правила при
наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR
на ученик или на член на колектива в училището.
Подготвителните мерки изискват:
1. Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми.
2. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за
наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във
видимо нездравословно състояние. При наличието на медицинско лице в училище това
може да се извършва от него в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от
учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за
общото състояние на учениците.
3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и
непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може побързо да се определят потенциалните заболели.
4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на
уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за
последващите мерки.
Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на
COVID-19 в училището включват:
А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
 Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато
не се прибере у дома.
 На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
8
 Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат
ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице,
използване на личен транспорт при възможност).
 На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват –
да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо
по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия
съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов
коронавирус.
 След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в
кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за
дезинфекция.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу
медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик
 Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се
свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са
били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките
може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в
училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната
регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под
14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и
определени като близки контактни:
o Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират
за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за
COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
o Класният ръководител в начален етап на основно образование.
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене
на защитна маска за лице.
9
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на
защитна маска за лице.
 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два
дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на
COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода
PCR.
 Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната
карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и
навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се
самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето
и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните
лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно
протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва
продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички
повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48
часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост
от конкретната ситуация.
Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна
температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,
повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
 Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето
си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 Избягва се физически контакт с други лица.
 При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за
последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на
лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
10
 Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък
срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от
семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек
 Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със
съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от
разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се
предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и
учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се
предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на
съответното училище.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките
може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната
регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под
14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като
високорискови контактни:
o Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен
ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на
наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и
навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене
на защитна маска за лице.
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на
защитна маска за лице.
 Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два
дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на
11
COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода
PCR.
 Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на
домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за
навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,
влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията
и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните
стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост
от конкретната ситуация.
Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние
Ситуацията на непредвидимост на разпространението на COVID-19 изисква от
училищата готовност за реакция и динамично планиране, което не бива да се свежда до
формалното утвърждаване на планове, нужен е предварително обсъден и приет от
педагогически съвет списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от
присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) или при
невъзможност за осъществяване на такова – към обучение от разстояние на хартия.
Нормативно това „превключване“ е заложено в проекта на Закон за изменение и
допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с цел да се прилага
не само в конкретната ситуация – в условията COVID-19, но и във всяка друга ситуация,
която налага прекъсване на присъственото обучение поради непредвидени обстоятелства,
и се очаква приемането му от Народното събрание още в началото на учебната 2020 – 2021
година.
В тази връзка и с цел възможност за навременна подготовка на училищата за
преминаване към ОЕСР се очаква Министерството на здравеопазването да анонсира:
1. прагови стойности (критерии) и за заболелите от COVID-19, при които ще се
превминава на обучение в електоронна среда;
2. актуализирани критерии (прагови стойности) за броя заболели в
училището/населеното място/региона от сезонни респираторни вируси, при
който в училището/населеното място/региона ще се обявява грипна епидемия.
ОЕСР не бива да се смесва с дистанционната форма на обучение. По същество това
не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта
12
на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически
на едно и също място. След приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за
предучилищното и училищното образование ще може да се прилага за цели паралелки,
които се обучават в дневна, задочна или вечерна форма, както и за отделни ученици, които
по медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на
ЗПУО) не могат да посещават училище.
ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.
Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат
на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина,
паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото
седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.
Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени
под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда
от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината,
след което се завръщат обратно в училище.
В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен
резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна
среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода
на карантината, след което се завръщат обратно в училище
В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една
паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт
на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават
към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При
спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците
продължава присъствено в училище със заместващ учител.
При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната
на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства
учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна
преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и
непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.
Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се
допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни,
когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и
физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от
класа, като:
13
 Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока
 Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците
в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на
учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в
реалната класна стая)
 Ученикът не подлежи на оценяване
 Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна
Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и
микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая
задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.
В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави
консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и
психологическа подкрепа.
При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на
съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга
паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието
на организирано такова обучение, а когато и това не е възможно, училището може да
организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата
на медиатор.
Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик,
който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от
домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.
Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на
уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на
работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5
астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25
астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни
дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно
колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена
продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.
В случаите на обявено извънредно положение или извънредна епидемична
обстановка семействата с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ за времето
на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, ако
средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на
14
заявлението, е равен или по-нисък от размера на минималната работна заплата за страната
и ако:
 единият или и двамата работещи родители не могат да работят дистанционно от
вкъщи и нямат право да ползват платен отпуск;
 единият или и двамата родители са останали без работа, но нямат право на
обезщетение за безработица или обезщетението е в размер, по-малък от
минималната заплата;
 единият или и двамата родители се самоосигуряват, но не могат да работят
поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или
извънредната епидемична обстановка;
 родител сам отглежда децата си.
Помощта се отпуска, ако децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето и съгласно условията на ПМС № 218 от 17 август 2020 г.
Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение
в електронна среда от разстояние включват:
 Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността
на информацията в електронна среда.
 Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се
прилага следният приоритетен ред:
o Използване на единна платформа за цялото училище
o Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и
приложения от учителите и учениците в съответния випуск
o Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката
 Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане
спецификата на учебния предмет, напр. чужд език – източен, всички учители,
преподаващи този учебен предмет в конкретното училище, да използват единна
платформа, която може да бъде различна от приетата на училищно ниво платформа)
 Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
o Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)
o Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се
отчитат участието и ангажираността на ученика)
o Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за
часовете на синхронно ОЕСР)
15
o Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия
(възможно е и оценяване)
 Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на
Организационен екип
 Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато
учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина
 Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и
възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища,
обучавани за учители)
След приемането на промените в ЗПУО ще е възможно целогодишно – комбинация
от присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние, което може да е в
до 20% от задължителните и избираемите учебни часове, ще се допуска само за отделни
паралелки в иновативни училища, при които иновацията е свързана с организацията на
обучението.
Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19
Изборът за присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана
алтернатива. Тя създава възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за
социализация и за ефективна възпитателна функция.
Независимо от това има отделни случаи, при които обучението на учениците в
дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини
(самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните
родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от
родителите.
С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици
е възможно да се осъществява в алтернативни форми – самостоятелна, индивидуална или
дистанционна форма на обучение. В допълнение, нормативната уредба предвижда и
вечерна, задочна и комбинирана форма на обучение, които обаче се прилагат в твърде
специфични случаи и затова не са обект на настоящите насоки. Формата на обучение се
избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване
на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за
подкрепа за личностно развитие.
Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна
в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:
16
 Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден
от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна
форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).
В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и
не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в
рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната
експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени
в Приложение № 2 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на
лицето.
 Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в
самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо
условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството
на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна
форма на обучение за ученик 1. – 12. клас).
 Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.
За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като
за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. – 12. клас.
Учениците от 1. – 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в
индивидуална форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се
лекува в чужбина.
В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо
родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в
училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка.
В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на
обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща
подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование – и допълнително обучение по учебни предмети в електронна
среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни
дефицити.
С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в
индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди
част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните
часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен
план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план.
Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване
17
или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците,
записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост
консултации и обща подкрепа.
За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които
ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици
и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове
покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас
от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на
училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от
неговото или от друго училище.
Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните
и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик
следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във
виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи
оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение,
като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на
училището, в което е записан съответният ученик.
Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в
началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай
смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени
условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното
образование.
Семействата, чието дете или член на домакинството е в рискова група, следва да
информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е
предпочетена дневната форма на обучение.
Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за
обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:
 Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на
конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната
форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или
негов родител/настойник попада в рискова група.
 Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в
реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение
и/или консултации в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с
18
техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го
нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.
 Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които биха могли да
се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като разполагат
с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го
нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.
Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия
Отчитайки, от една страна, трудната ситуация във връзка с разпространението на
COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или повече
паралелки в училище, на цяло училище, на населено място или регион, да наложи
задържане вкъщи на отделни ученици, които страдат от заболявания, които ги поставят в
рискова група от СOVID 19, и зачитайки правото на родителите да не пускат децата си да
присъстват в клас, училището може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на
учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни
предмети.
Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни
дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните
възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от
дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР.
В допълнение предвиждаме промяна на разпоредби в нормативната уредба, които да
позволяват, в случай че училището разполага с техническите и технологичните условия и
ако при отделни паралелки това е осъществимо, на учениците, които не присъстват в
училище по уважителни причини, да се осигури възможност да наблюдават уроци на своята
или друга паралелка от същото училище, което да ги подпомогне в процеса на
самоподготовка.
На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа
подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.
Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение,
стрес и дезинформация
В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и приемани от
всички като значими за опазване здравето на децата и учениците, но и на техните семейства.
19
Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност и прекаленото
ангажиране на вниманието на учениците с рисковете от разпространение на вируса. Важно
е училищата да осигурят спокойна среда за работа в колектива на съответното училище и
за учениците и техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата информация
за рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се допусне създаване на напрежение
от непрекъснато фокусиране върху темата.
В помощ на училищата е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за
родители, който може да се намери на:
https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.
Мерките, описани в тези насоки, следва да се прилагат, без това да създава
напрежение и усещане за опасност. Психолозите и педагогическите съветници в училищата
трябва да проведат срещи с колективите на училищата, на които спокойно да бъдат
обсъдени всички протоколи, които ще бъдат прилагани, като всеки трябва да осъзнава
необходимостта от тяхното прилагане.
За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, училищата
трябва да предприемат следните стъпки по отношение на работата в колектива, както и със
семейството:
1. Обсъждане и информиране.
Правилата, които ще въведе всяко училище, трябва първо да бъдат приети от
колектива на съответното училище. Ето защо всеки от колектива трябва да участва в
обсъждането на тези правила, за да разбере и да приеме своите задължения и да осъзнае
необходимостта от спазването им. Одобрените от екипа на училището правила следва да
бъдат представени на родителите и по подходящ начин на учениците. Правилата трябва да
бъдат представени с необходимите пояснения и аргументация от страна на класните
ръководители, като това ще даде необходимата увереност и спокойствие от страна на
родителите. Правилата следва да бъдат отворени и променяни винаги когато бъде оценена
необходимостта от това, но всяка промяна трябва да бъда представяна на колектива и на
семействата.
Училищата задължително уведомяват родителите, като изпращат електронни
съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща:
 В началото на учебната година – за създадената организацията, предприетите
мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището.
 Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището.
 Извънредно – при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в
някоя от мерките и правилата в училището.
20
Съобщенията по т. 3 трябва да информират родители относно броя на заболелите, от
кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и
предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в
електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. Препоръчваме
училищата да изготвят съобщенията с участието на психолог с оглед недопускане на
излишно напрежение. Общата част може да бъде изготвена предварително с цел по-бърза
реакция.
Препоръчваме училищата да обменят идеи за подобни съобщения, като
регионалните управления на образованието съдействат за това.
2. Познаване и прилагане.
Тук е важно да има определени отговорници за прилагане на правилата. В никакъв
случай не трябва да се възприема строг контрол, а по-скоро при констатиране на неспазване
на някое правило то да се напомня и обсъжда необходимостта от подкрепа за неговото
спазване. Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на собственото
здраве и здравето на околните. Това важи не само за колектива, но и при констатиране на
неспазване на правилата от учениците.
3. Подкрепа при затруднения.
При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от
ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може
да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища
за тяхното отстраняване.
Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата
необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на
учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат
правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне.
Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на
правилата, въведени в училищата, са най-добрата основа за изграждане на добър
психоклимат, намаляване на напрежението и стреса за колектива и за семействата. Не бива
да се допуска насаждането на непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на
правилата е важно за намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов
фактор за недопускане на разпространението на вируса.
Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и
родители от страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно
напрежение. Ето защо препоръчваме учителите да използват само надеждни източници на
информация, като Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.
21
Със сигурност знаем, че този вирус все още не е добре изследван и липсва достатъчно
надеждна и научно обоснована информация за неговото развитие и дори разпространение,
поради което трябва да се проверява всяка информация, разпространявана на семействата.
Тази проверка може да се осъществява и чрез РЗИ.
По отношение на намаляването на напрежението и стреса предлагаме да се използват
възможности в часовете по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез
провеждането на часове по други учебни предмети на открито и др. по решение на
съответния учител. Добри практики в това отношение е добре да бъдат споделяни както в
рамките на колектива, така и с други училища чрез РУО.
В същото време е необходимо училището да събере от родителите или по служебен
път актуална здравна информация за всяко дете.
Кризата като възможност за развитие
Всяка една проблемна ситуация ни кара да търсим нови възможности и решения, за
да постигнем поставената цел. Създаването на собствен модел от всяко училище за
организиране на учебния процес в условията на СOVID 19 предполага експериментиране и
прилагане на различни педагогически и организационни модели и практики. Споделянето
им ще окаже положително въздействие върху подобряване на образователната среда и при
създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни)
общности между учители, ученици и родители.
Анализът на постигнатото и на трудностите и предизвикателствата, които трябва да
се преодолеят, ще даде информация за необходимостите от дооборудване и технологична
обезпеченост на обучението.
Ситуацията с разпространението на вируса сложи отпечатък върху всички сфери на
обществения живот, върху всички системи, върху всеки от нас. Наред с това показа, че
образованието е една от най-гъвкавите системи и ни даде увереност, че правилните решения
за постигане на качествено, достъпно и прибщаващо образование са по посока на:
 децентрализиране на решенията в зависимост от всяка конкретна ситуация,
делегиране на повече права на училищно равнище, персонални отговорности за взети
решения и предприети мерки;
 превръщане на училището в активна общност чрез оптимизиране на връзките между
участниците в учебния процес и утвърждаване на родителите като партньори в обучението;
22
 достъп до много източници на информация и образователни ресурси, изобилие от
платформи и начини за комуникации, обединение и споделяне на добри педагогически
практики в името на образованието;
 гъвкави творчески решения, разчупване на рутината и прилагане на иновации,
интерактивен подход в обучението, интердисциплинарност чрез реално осъществяване на
междупредметните връзки;
 фокусиране върху очакваните резултати от обучението, поставяне на акцента върху
формирането на умения, пречупване на обучението през заобикалящия ученика свят и
жизнения и социалния опит, който той има;
 открояване значимостта на меките умения – учениците активно ще участват в
процесите на планиране и управление на собственото учене, ще развиват способностите за
работа в екип и изпълнение на проектни задачи, при които се изисква толерантност към
мнението на другите участници в дейността и вземане на информирани решения;
 формиране и развитие на уменията на учениците за устойчиво развитие,
здравословен начин на живот и активно гражданство.
Кризата за пореден път ни показа, че ключът към ефективност на образователния
процес е синхрон между всички учители, активна подкрепа на ръководството на
училището и (съ-)участие на родителите.

Приложение № 1
ОТВОРЕН СПИСЪК ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ
А. За осигуряване на дистанция между паралелките
1. Класни стаи и организация на учебния процес
 Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните
паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за
осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет,
лаборатории, работилници и физкултурен салон.
 Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.
23
 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната
обстановка позволява това.
 Ползване на материална база на съседна сграда (напр. читалище). Базата трябва да е
подходяща и благоприятна като физическа среда и придвижването до и обучението
в нея да не е свързано с допълнителни рискове за децата.
 Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на
местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени
паралелки и по-големи класни стаи).
 Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и
първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред
маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение,
където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.
 Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в
рамките на паралелката (когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на
училищата позволяват това).
 Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при
възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.
 Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
 Поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя.
2. Коридори и стълбища
 Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
 Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без
струпване на входа и при спазване на дистанция.
3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 Различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията.
 Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици,
които могат да влизат, в зависимост от капацитета).
 Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание със
слети часове.
4. Входове
 По възможност да се отворят повече входове (за училищата с повече ученици), така
че да не се допуска струпване. Условието е обаче да има лице за осигуряване на
пропускателния режим на всеки вход.
 Разделяне на паралелките при ползване на различните входове (където е
приложимо).
24
5. Стол и бюфети
 Хранене по график.
 Обособени зони за хранене за отделните паралелки.
 Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки,
които не си взаимодействат).
 Недопускане на споделяне на храни и напитки.
 Организация за хранене под формата на кетъринг в класните стаи с индивидуални
прибори.
 Хранене в училищния двор, в шатри, беседки и др.
6. Училищен двор
 Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището
чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.
 Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на
изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки.
 Провеждане на повече занятия навън.
 Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко
и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в
помещения на читалището, което наблизо).
7. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни.
Комуникация. Учителска стая
 Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в
учителската стая.
 По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон,
електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се
спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а
индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и
при спазване на изискванията на МЗ.
 Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания
и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в поголямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
8. Физкултурен салон
 Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно
провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други
25
подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на
сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.
9. Библиотека
 Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн.
 Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.
10. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“
 Приемат се един път седмично.
11. Озониране и пречистване на въздуха
 Използване на бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, които
могат да работят без прекъсване в присъствието на хора. Препоръчва се
използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).
 Използване на устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси
и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.
Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището
 Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или
случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните
адреси на лицата за контакт в двете институции.
 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови
бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква
училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.
 Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка
с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при
съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.
В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси
 Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които
може да се осигурят от учители в училището.
 Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.
Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна
среда от разстояние:
 Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство,
учители – родители, учители – ученици).
26
 Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от
възрастта и уменията за саморегулация на учениците.
 Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с
препоръки за безопасна работа в интернет
https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с
Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с
Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн
среда.
 Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители,
ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:
o Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за
обучение .
o Ръководства за учители – линкове към електронните ресурси, записи на
видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.
o Ръководства за ученици – електронни ресурси, добри училищни практики за
екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в
процеса на обучение.
o Ръководства за родители – електронни ресурси за проследяване на график,
уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.
o Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони
ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и
други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно
съдържание в интерактивен и иновативен модел.
Приложение № 2
Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната
форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19
Децата са податливи на инфекция с причинителя на COVID-19, но обикновено протичането
при тях е безсимптомно или с по-леки симптоми в сравнение с възрастните. Според
публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока
температура, кашлица, диария и повръщане. Данните за децата като източници на
разпространение на новия коронавирус са все още ограничени, като непрекъснато се
27
натрупва все по-нова и нова информация, свързана с протичането на заболяването и
неговите последствия в детската възраст.
Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият ще бъде
периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски
институции и организации достоверни медицински данни.
Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид
децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични
заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни
кортикостероиди и цитостатици и т.н.). Вниманието трябва да е насочено и към децата със
системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според
публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока
температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с
увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на
усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични
заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат
различни органи и системи.
Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на
обучение, различна от дневната, може да се препоръча и за деца с други заболявания, които
не са посочени в списъка.
От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение,
различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално
за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното дете, според
тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след
консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение
етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и
текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане
на дистанционно обучение за конкретен период от време.
Имунология
Първични имунни дефицити при деца – над 200 вида.
Техният брой се променя всяка година.
28

Детска кардиология
1. Хемодинамично значими
Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със
сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на
медикаменти:
– ВСМ с ляво-десен шънт
– цианотични ВСМ
– обструктивни ВСМ
– комплексни ВСМ
2. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН
3. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение
4. Артериална хипертония – ІІ степен
Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:
– сърдечна недостатъчност
– белодробна хипертония
– артериална хипоксемия (сатурация под 85%)
– риск от внезапна смърт
– коморбидност с органна увреда
Детска неврология
Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен
синдром, умствена изостаналост и епилепсия – ДЦП, дегенеративни/заболявания на
нервната система.
При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към
тях да бъде както досега – индивидуално обучение или дистанционна форма (при
възможност).
Детска ревматология
1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5
мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици
2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца
3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента
29
Хронични ендокринологични заболявания
1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
2. Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма
3. Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми
4. Болест на Адисон
5. Новооткрити тиреотоксикози
Метаболитни и генетични заболявания
1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип – органични ацидурии,
дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални
болести, левциноза
2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит – синдром на Di George,
Nijmegen breakage синдром
3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка
мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
4. Мукополизахаридози
Детска нефрология и хемодиализа
1. Деца след бъбречна трансплантация
2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром,
васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна
терапия)
Детска гастроентерология
1. Болест на Крон
2. Улцерозен колит
3. Автоимунен хепатит
4. Деца на домашно парентерално хранене
5. Деца с трансплантиран черен дроб
Детска фтизиатрия
1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне – първите 2 месеца
2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне – до трайно
обезбациляване
30
3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на
неврологичната симптоматика и обезбациляване
4. Всички хематогенно-десиминирани форми – до нормализиране на
рентгеноморфологичните промени и обезбациляване
Детска онкохематология
1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или
имуносупресивни медикаменти
4. Всички деца с хронични хемолитични анемии
Детска пулмология
1. Муковисцидоза
2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма
3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия,
кислородозависимост
Детска гръдна хирургия
1. Деца след оперативни торакални интервенции
Детска офталмология
1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит
Отново напомняме, че основните противоепидемични мерки за предотвратяване
възникването и разпространението на COVID-19 са честа хигиена на ръцете, почистване и
дезинфекция на повърхности и предмети, редовно проветряване на помещенията, спазване
на физическа дистанция от други хора, както и носене на защитни маски за лице. Същите
следва да се прилагат както в училище, така и в работната среда и в обществото от
останалите членове на домакинството, за да не се допусне заразяване и предаване на
инфекцията от и към лицата от най-рисковите групи в обществото – възрастните и хората с
31
придружаващи заболявания, вкл. деца, родители, близки, учители, роднини (баби и
дядовци).
По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да
се имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, артериална
хипертония, хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както и всяко
заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка
форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.
В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при дете на
родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при
родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен
период от време.
Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична актуализация на
базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

 

nasoki_pri-covid_270820

Източник: МОН