Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
Медиа:

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – гр. Свищов е сред 50-те училища, класирани за финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици. Националната програма (НП) има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM /Science, Technology, Engineering, Math/. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище.

По НП в училището ще бъде изграден STEM център за професии на бъдещето. Целта на проекта е съчетаване на традиционна среда с иновативни технологии и решения, отговарящи на съвременните тенденции в образованието, придобиване на ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното развитие на учениците. Предвижда се изграждане на обучителен център за водачи на МПС, включващи център за виртуална реалност и интегриране знанията и уменията за две специалности: „Автотранспортна техника“ и „Компютърна техника и технологии“. Центърът ще бъде обособен като отделна единица, която ще включва симулационен кабинет за обучение на водачи на МПС, оборудван с 3D симулатори – VOGEL-Simulator, лекционна зала и две класни стаи за виртуална и добавена реалност.

Задължителното обучение на учениците ще бъде допълвано от интегрирани уроци, включващи знания и умения от други професии. Учениците ще изучават нови интегративни учебни предмети като Мехатроника и Виртуална и добавена реалност. Основните методи на преподаване в новата STEM-среда ще са учене чрез правене, бинарни уроци, обърната класна стая и проектно-базирано обучение.

Изграждането на STEM-център за професии на бъдещето, подкрепящ ученето, творчеството и интегрирането на дигитални и недигитални технологии във физическата среда ще направи обучението по-атрактивно и ще мотивира учениците за активно участие в образователния процес.

Така учениците от СПГ „Алеко Константинов“ ще повишат своите умения, свързани с изискванията на индустрията, решаване на реални проблеми и създаване на технологични решения. С придобитите умения те успешно ще се реализират в различни сфери на живота, свързани със STEM професиите.

 

 

инж. Веска Николова – Директор на СПГ „Алеко Константинов“