Научнопрактическата конференция „Водим бъдещето за ръка“
Медиа:

На 27.02.2020 г., се поведе областният кръг на Научнопрактическата конференция „Водим бъдещето за ръка“, 2020. Регионално управление на образованието
– Велико Търново в партньорство с Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ организираха и осъществиха форума, който беше открит от проф. д-р Венка Кутева, декан на Педагогическия факултет. Представените 8 доклада и една презентация бяха оценени от компетентно жури, в чийто състав бяха доц. д-р Петя Караиванова и гл.ас. д-р Деляна Чуховска. Доминираща тема в докладите се очерта новият тип взаимодействие между детската градина и семейството, ежедневно и ангажирано участие на родители в дейностите с децата в занималнята. Работата по проекти и екологосъобразното взаимодействие, предизвикателствата на педагозите в мултиетническа среда, както и артизкуствата за успешната адаптация на децата в детската градина, бяха другите теми представени в докладите. Преобладаващо младата аудитория на конференцията – директори и детски учители от област Велико Търново, слуша с интерес и задава въпроси на докладчиците. Двама от участниците с доклади ще представят област Велико Търново на XIII НПК „Водим бъдещето за ръка“, която ще се проведе на 28-30 април 2020 г. в гр. Монтана!
Успех на националния форум!

По информация на ДГ Чиполино