Нови, по-строги противоепидемични мерки

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената епидемична обстановка, считано от 1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г. Във връзка със Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и въвеждането на противоепидемични мерки за периода от 23,30 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч.учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и посещенията в детски градини и детски ясли. Заповедта на министъра може да видите на страницата на НСОРБ:
По повод множеството постъпили запитвания в НСОРБ за ползването на служебен отпуск от работещите в детско и училищно здравеопазване, Ви напомняме, че с наше писмо И820(3)/07.07.2020 г., Ви изпратихме отговор от министъра на здравеопазването, свързан с прилагането на Допълнителното споразумение от 07.04.2020г. към КТД в отрасъл „Здравеопазване – 2018“. В отговора от Министерството на здравеопазването бяха получени следните уточнения:
Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ – 2018 г. се прилага за всички здравни и лечебни заведения на територията на Република България и служи като основа за водене на преговори, но няма пряко действие. С КТД в отрасъл „Здравеопазва- не“ – 2018 г., изменен с Допълнително споразумение от 7 април 2020 г. се предвижда, че за работещите в системата на детско и училищно здравеопазване дните, обявени от министъра на образованието и науката, кмета на съответната община или друг компетентен орган за неучебни по независими от страните по трудовото правоотношение причини, като епидемии, енергийни кризи, извънредно положение и други случаи на непреодолими събития, се считат за платен служебен отпуск по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда (чл. 40, ал. 1). Към тогавашния момент (юли 2020 г.), министърът отбелязва, че клаузата може да бъде приложена и за медицинските специалисти в детските ясли и детските градини, за периода от влизане в сила на изменението на чл. 40, ал. 1 от КТД в отрасъл „Здравеопазване“ – 2018 г. (07.04.2020 г.) до датата на възобновяване на дейността на детските заведения (22.05.2020 г. съгласно Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването), ако е договорена за съответното детско заведение. Що се касае за медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети в училищата, посочената клауза няма да може да се приложи автоматично, тъй като в училищата не е налице обявяване на неучебни дни. Ползването на отпуск е по преценка между работодателя и работещия, в зависимост от трудовия процес съгласно длъжностните характеристики на медицинските специалисти и конкретната ангажираност на лицата в него.

Източник: НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ