НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО – ФУТБОЛ И СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

На 24.03.2021 година директорът на Търговската гимназия г-жа Румяна Иванова подписа договор за изпълнение на проет с Calciosociale societa sportiva dilettantistica, представлявана от президента на асоциацията господин MassimoVallati. От март 2018 г. Calciosociale е присъединeна към Ashoka, най-голямата международна мрежа от иновативни социални предприемачи и е в партньорство с Италианската федереция по футбол /FIGC/.

Проектът, който ще се реализира, е „OPEN CHALLENGE: IT IS TIME TO INVITE THE SCHOOL TO PLAY” по Еразъм+, КА2: Стратегически партньорства, и е насочен към подкрепа на приобщаващото образование. Основните цели на проекта са:

• Разработване и разпространение на методологията за обучение на Calciosociale като нова училищна програма, способна да насърчи създаването на приобщаваща среда;

• Консолидиране на сътрудничеството между заинтересованите страни, включително семействата на учениците, училищния персонал и всички социални партньори;

• Утвърждаване на ценности у учениците за принадлежност и социална отговорност към общностите, в които израстват – семейство, училище, община, държава – утвърждаване на Европейските ценности.

В проекта участват 4 държави: Италия, България, Португалия и Словения.

Търговската гимназия ще работи в партньорство със Сдружение „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ“ с председател Ахмед Куйтов. Сдружението е едно от най-бързо развиващите се НПО в България. То е част от Национална работна група за изпълнение на диалога по въпросите за младежта в Европейския съюз и член на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион.

Участници в проектните дейности ще бъдат ученици на възраст 14 – 17 години. Предстои организиране и провеждане на разнообразни дейности, свързани със социално обучение, провеждане на турнири по футбол, създаване на електронна книга, реализиране на кампания „Социално футболно предизвикателство“. Дейностите са насочени към повишаване на социалните и граждански компетентности на учениците, към усвояване на методологията за социално включане, патент на координатора Calciosociale от учителите и повишаване на социалната интеграция в името на социалния проспериет и активното включване на младите хора.

На 25 и 26 март 2021 година онлайн се проведе първата партньорска среща.

Успешна реализация на проекта!

Източник: ПДТГ „Д.Хадживасилев“