Обществено обсъждане на процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“ по ОП НОИР

До 17 декември на адрес infosf@mon.bg, както и в ИСУН 2020, могат да се депозират коментари и бележки по проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ограмотяване на възрастни-2“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР)- https://eumis2020.government.bg/bg/ s/Procedure/PublicDiscussion

Основната цел на процедурата, която ще е на конкурентен подбор, е подкрепа на уязвими групи за социално включване, чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Бюджетът й е 15 млн. лв., подкрепата за проект е от 250 хил. до 750 хил. лв. Допустими кандидати са държавни и общински училищаи юридически лица с нестопанска цел
(ЮЛНЦ). Допустимите за подкрепа дейности:
Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация;
Курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности образование за лица, навършили 16 години;
Валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене, чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен от основно образование; Обществено обсъждане на процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“ по ОП НОИР
Подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда. Прилага се единичен разход за участник в курс по ограмотяване в размер на 775 лв. Допълнително бенефициентите могат да получат от 10 до 60 лв. на включен участник. Допустима е стипендия до 100 лв. на месец за всяко лице от целевата група в зависимост от посещаемостта на учебните занятия. За едно лице могат да бъдат възстановени най-много 5-месечни стипендии. Максимална продължителност на проектите: 26 месеца. Дейностите следва да приключат до 31.12.2023 г.

Източник:

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ