ОБЩИНА СВИЩОВ Е ПАРТНЬОР ПО  ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ДЕТСКА КУХНЯ
Медиа:

Община Свищов е партньор на Агенция за социално подпомагане по  проект „Детска кухня“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Помощта се предоставя под формата на ваучери/карти за детска кухня и е предназначена за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, за които не е осигурено хранене по друг ред.

Основна целева група за подпомагане с детска кухня са деца, в т.ч. и деца с увреждания на:

  1. семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;
  2. самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
  3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

Помощта се предоставя на лицата въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа:

  1. правоимащи за предоставяне на социални и/или семейни помощи, както и помощи по реда на ЗЗД и правилника за неговото прилагане;
  2. семейства, с които работят отделите „Закрила на детето“;
  3. за които са подадени сигнали от доставчици на социални услуги и други институции или източници на местно ниво.

За деца близнаци от кръга на основната целева група, детска кухня се предоставя за всяко дете – близнак.

 

Желаещите за включване в проекта трябва да посетят Дирекция за социално подпомагане град Свищов и да попълнят декларация – съгласие.