ОБЩИНА СВИЩОВ ОТЧЕТЕ ПРЕД ПАРТНЬОРИ И МЕДИИ НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ“
Медиа:

Община Свищов организира информационна пресконференция за представяне изпълнението на дейностите на стартиралият през м. декември 2021 г. проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“. През изминалите малко повече от шест месеца, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0015-С01“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. успешно се изпълняват 23 дейности, а 1 предстои да се реализира, съобразно одобрените план-графици. Събитието се проведе на 11.07.2022 г. в зала № 1 на Община Свищов.

За участие в пресконференцията бяха поканени медии, партньори, представители на асоциираните партньори, обучаващи организации, образователни и социални институции, работодатели,  както и участници в дейностите по проекта.

Пресконференцията беше открита от д-р Анелия Димитрова-зам.-кмет и ръководител на проекта, която представи гостите и предварителният дневен ред. С приветствие към участниците се обърна д-р Генчо Генчев-кмет на Община Свищов, които поздрави екипа за упоритата работа и сподели дълбоката убеденост, че именно такива проекти за хората в затруднена житейска ситуация, младежите и децата са инвестиция в бъдещето защото носят конкретни ползи и резултати с човешко измерение. Свои впечатления изразиха ръководители на партньорите г-жа Е. Захариева-Дирекция „Бюро по труда-Свищов“, г-жа А. Матова- ДГ “Васил Левски“, г-жа Д. Христова- ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Морава и г-жа М. Маркова- СУ „Цветан Радославов“. Те изразиха огромната си удовлетвореност и благодарност към Община Свищов, че са част от огромен екип, вкл. педагози, психолози, социални работници, експерти и специалисти, които са въвлечени в дейности за постигане на целта на проекта-предоставяне на т.н. „комплексен пакет услуги, съобразно нуждите“, който да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване, намаляване на бедността и трайна интеграция в общността.

В два отделни презентационни модула беше представена информация за текущото изпълнение, конкретните резултати и напредъка на дейностите в съответствие с приоритетите на финансиращите Оперативни програми.

Д-р А. Димитрова представи основните резултати по ОП РЧР. Представи дейността на създадения Център „Компас“, които посрещна и се погрижи за украинските бежанци и хората в нужда от община Свищов. За 40 участника беше отчетен повишен интерес за квалификация, образование и заетост. През обучения са преминали 65 участника. Осигурена трайна заетост между 6 и 17 месеца за 45 лица, представители на различни обществени групи, вкл. и 12 младежи и специалисти с висше образование, които са насочени от БТ-Свищов. Към момента в Община Свищов и в кметствата работят общо 33 представители на уязвими обществени групи, което им дава финансова независимост и възможност за достоен начин на живот.

Г-жа М. Перникова- представи дейностите по ОП НОИР, които се изпълняват от Община Свищов и партньорите. Общо 13 дейности се финансират в рамките на интегрираният проект по ОП НОИР. За изпълнението на дейностите са организирани групи за деца и родители, са назначени 29 ръководители на групи, 1 музикален ръководител, 2 психолози, 1 ресурсен учител, 1 социален работник, 1 медиатор, 1 социален работник и 1 помощник-възпитател. Създадена е Монтесори среда с мебели, играчки и игри за сензорно развитие, математика, български език, природа, практически живот и др. Организирани допълнителни занимания за деца и ученици, за които българския език не е майчин и /или срещат затруднения. Работи се за подобряване здравно-хигиенният статус на уязвими обществени групи. Социална интеграция и преодоляване на негативни стереотипи, чрез спорт и изкуство. Стремежът е, чрез изпълнение на дейностите да се създаде равен достъп до качествено, стимулиращо личностното развитие образование, включително и чрез адаптирана образователна среда и услуги за деца и възрастни.

Основен акцент в обобщенията на модераторите, както и изразеното от партньорите мнение, е че дейностите оказват съществена промяна и положително въздействието върху представителите на уязвимите обществени групи, включително родители, деца и ученици.

 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА