ОБЩИНА СВИЩОВ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДГ „ЧИПОЛИНО“ ПО ПОДПРОГРАМА НА НДЕФ

Проект на стойност 414 180,05 лева за енергийна ефективност на ДГ „Чиполино“ в град Свищов е одобрен за финансиране от УС на Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“.

ДГ „Чиполино“ в град Свищов е едно от най-старите детски заведения на територията на общината, в което към момента се обучават общо 140 деца, разпределени в 2 яслени и 4 градински групи. За тях се грижат общо 31 човека персонал. Сградата е санирана, но след реализацията на пакета о  т енергоспестяващи мерки, включително и изграждане на вентилационна инсталация, сградата ще попадне в клас „А” на енергопотребление, с което ще отговаря на всички изисквания за енергийна ефективност.

Основната цел на проекта е насочена към подобряване, обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в сградата на ДГ „Чиполино“, като проектното предложение предвижда дейности и мерки, насочени към осигуряване на благоприятна, иновативна и модерна, енергийно ефективна и функционална образователна инфраструктура. Повишената енергийна ефективност на сградата ще доведе до повишаване на мотивацията на децата, подобряване на образователните резултати и не на последно място до намаляване на разходите за енергоносители и по-ефективното им управление. Проектът пряко ще допринесе за подобряване качеството на образование, възпитание и грижи, полагани в детското заведение, осигурявайки сигурна, осъвременена и достъпна среда за децата, съответстващи с европейските изисквания. Специфичните цели на проектното предложение са:

– подобряване енергийните характеристики на сградата на детското заведение,

чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;

– достигане на клас на енергопотребление „А“ след прилагане на

енергоспестяващи мерки;

– намаление на енергийното потребление на страната, както и до редуциране на

емисиите на парникови газове;

– осигуряване на съвременна материална база чрез изграждане на сигурна,

екологична, устойчива, привлекателна, здравословна и безопасна среда за

образование, възпитание и социализация на децата;

– предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура.

С реализирането на заложените дейности по проекта ръководството на Община Свищов продължава да изпълнява политиката си за приоритетно насочване на инвестиции в общинска инфраструктура, като акцентът е поставен върху ремонта и модернизацията на детските градини.

Община Свищов ще осигури необходимите средства за съфинансиране за изпълнение на избрания пакет енергоспестяващи мерки в размер на 123 831,51 лв., от общата стойност на проекта „Енергийна ефективност на сградата на ДГ „Чиполино“ гр. Свищов“, чийто общ бюджет е 414 180,05 лева.

 

Източник: ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА СВИЩОВ