ОБЩИНА СВИЩОВ В ПАРТНЬОРСТВО С ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ РЕАЛИЗИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ“
Медиа:

От месец февруари 2022 г. в Детска градина „Васил Левски“ – филиал на ул.“Плевенско шосе“№5 стартираха дейностите по Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, по който детската градина е партньор на Община Свищов. Пет дейности са включени в календара на дейностите по проекта – „Провеждане на групови тренинги с родителите“, „Осигуряване на обща, допълнителна и емоционална подкрепа за децата от етническите малцинства чрез Монтесори занимания“, „Музика-танци-думи“ и „Творческа работилница за културна идентичност“.

Ежемесечно с родителите на децата от всички групи на детската градина се осъществяват срещи с психологът Ася Ванева, които имат за цел да засилят взаимодействието между детската градина и семейството. Темите, включени по проекта се оказаха интересни и предизвикват дискусии, в които родителите показват, че могат да проявяват емпатия и разбират важността на образователната институция – детска градина.

Започна изграждането на Монтесори среда в една от занималните на градината. Назначен е ресурсен учител за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, който провежда Монтесори занимания с децата от всички групи. Предвидено е закупуването на педагогическа литература, Монтесори играчки и оборудване.

Два пъти седмично с децата от всички групи се провеждат занимания по музика. Музикалната подготовка на децата за празниците на жената, Лазаровден, Великден, Гергьовден осъществява госпожа Зорница Петкова. Запознаването с българския фолклор и включването на всички деца, независимо от техния етнос в отбелязването на пролетните празници е мост на признаването, приемането и осъществяването на българските празници. От 33 години насам, през 2022 година в едни месец съвпадат празниците на католическия, християнския и ислямския свят. Децата от подготвителната група на градината бяха запознати с основните ястия и традициите за отбелязване на Лазаровден и Рамазан Байрям. Разбраха, че ние малки и големи, се различаваме по своята религия, но търсим прошка, отваряме сърцата си за доброто и се подкрепяме в болка и в радост. Вълнуващо е да откриеш колко сходна е символиката и обичаите на празниците на различните етноси, а признаването, почитането на всички води до по-голямо уважение и доверие между етносите. За изпълнение на дейност „Музика-танц-думи“ вече са закупени 336 бр. красиви костюми за различни танци и герои от приказки.

В рамките на дейност „Творческа работилница за културна идентичност“ се провеждат занимания с деца и родители. Целта е чрез съвместни дейности да се работи с родители от различен етнически произход за приемане на различието.

Дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ ще продължат до края на месец февруари 2023 г. Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), договор № BG05M9OP001-2.056-0015-С01.

 

По информация на ДГ „Васил Левски“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook