Общините могат да подават проекти за електронни дневници на детски градини

На сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани правилата за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 г.: https://www.mon.bg/bg/100933

Кандидатстването по НП ИКТ 2021 г. става чрез онлайн платформата https://np.mon.bg/. Училищата могат да
кандидатстват за хардуерно оборудване до 28 април 2021 г. вкл., а детските градини могат да кандидатстват за
мултимедийно оборудване и хардуер до 28.04.2021 г. вкл.
Общините кандидатстват за средства за електронни дневници за всички детски градини на територията
на съответната община, включително и тези на делегиран бюджет, в периода до 07.05.2021 г. включително