ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – СВИЩОВ ОРГАНИЗИРА ПОСЕЩЕНИЕ В РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ГР. СВИЩОВ И ЗАПОЗНА УЧЕНИЦИТЕ С ПРОФЕСИЯТА „ПОЖАРНИКАР“
Медиа:

На 08.07.2022 г. Общински младежки център – гр. Свищов организира посещение в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Участие в събитието взеха ученици от СУ „Николай Катранов“, СУ „Цветан Радославов“ и ОУ „Филип Сакелариевич“. С огромен интерес учениците слушаха разказите на Началник дежурна смяна – Ивайло Тодоров и пожарникар – Анатоли Павлов за отговорната им професия. Участниците имаха възможността да разгледат специализираните автомобили, оборудването, техниката и всичко необходимо за гасенето на пожар.

Организираното посещение бе част от инициативите на Общински младежки център-Свищов, организирани във връзка с неформалното обучение по направление „Значение на образованието и мотивацията за учене”. То бе осъществено с подкрепата на Петя Стойнева – психолог в СУ „Цветан Радославов“. Дейностите в Общински младежки център продължават и през лятото. Центърът разполага с отлични условия, безплатен интернет, библиотека и пособия за безплатно ползване от учениците и младежите. Осигурен е електронен ресурс от видео-уроци на платформата „Уча се”, които те могат да използват за преодоляване на пропуски и затруднения през лятото в интересна неформална среда. За участниците в групови и индивидуални занимания са осигурени образователни, развлекателни игри, възможност за организиране на тренинги и инициативи. Гарантирано: нови приятелства и партньорства.

Центъра е създаден в изпълнение на дейности по проект на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов” Договор BG05M9OP001-2.056-0015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

За допълнителна информация: omc_sv@abv.bg г-жа Н.Вачкова-ръководител ОМЦ.