Общинските приоритети в сферата на здравеопазването и подготовката на кадри – основни теми в срещата с ресорните министри

На 20 ноември НСОРБ инициира работна среща за обсъждане състоянието на здравните кабинети в училищата и детските градини, медицинското обслужване в детските ясли и промени в регламентиращите ги наредби. Обсъдени бяха и възможностите за обновяване на материалната база на лечебните заведения с европейски средства през новия програмен период.
В срещата участваха министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева, зам.-кметът на Столична община и председател на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост на НСОРБ Дончо Барбалов, изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева, заместникът й Теодора Дачева и експерти. Обсъдена бе необходимостта от изменения и допълнения в Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата и в Наредба №26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. И в двата подзаконови акта е необходимо да бъдат отразени промените в Закона за
здравето и да бъдат създадени ефективни механизми за гъвкавост в управлението. По данни на НСИ към 31 декември 2019 г., в здравните кабинети на общинските училища и детски градини има общо 4 290 лица медицински персонал, а в общинските детски ясли – 3 593. Обсъдени бяха и възможностите за финансиране на общинска здравна инфраструктура с европейски средства чрез инструментите на оперативните програми, механизма REACT EU, Националния план за възстановяване и устойчивост, Програмата за развитие н регионите и Стратегическия план за развитие на селските райони. Само в Плана за възстановяване и устойчивост за политика Общинските приоритети в сферата на здравеопазването и подготовката на кадри – основни теми в срещата с ресорните министри „Здравеопазване” са предвидени 778.6 млн. лв. Предстои детайлното определяне на общинските обекти, към които ще бъдат насочени част от инвестициите в рамките на този механизъм. Ръководството на НСОРБ подчерта, че сегашната криза разкрива сериозни дефицити в здравната система. Затова Сдружението вижда необходимост от съвместни целенасочени действия на различни институции за подобряване координацията между лечебните заведения, укрепване на извънболничната помощ и ефективно развитие на национална система за квалификация на кадрите. Въвеждането на иновативни технологии за лечение и обновяване на базата на лечебните заведения остават сред приоритетните проблеми в сектора. НСОРБ запозна двамата министри с основните изводи от своя анализ на общинските лечебни заведения, който ще бъде оповестен по-късно през седмицата.

Източник: НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ