Общото събрание на Свищовската академия прие отчета на ректора за първата година от управленския мандат на проф. Божинова

Общото събрание на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” прие годишния доклад на ректора за състоянието на Свищовското висше училище за периода март 2020 г. – януари 2021 г. На проведеното в онлайн формат заседание, членовете на управленския орган приеха и нов Правилник за дейността на Академията, съобразен с промените в ЗВО.
С представения доклад, проф. д-р Марияна Божинова отчете първата година от своя управленски мандат 2020-2024 г., чието водещо мото е „Традиции и иновации”. Проф. Божинова припомни, че основната цел на мандатната програма е затвърждаване позициите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”– Свищов като едно от най-добрите висши училища в България в областта на икономиката, администрацията и управлението, и превръщането ѝ в разпознаваем субект в международното образователно и научно пространство. „Академията осъществява мисията и целите си в особено рискова, неблагоприятна и необичайна обстановка. Управленският мандат започна при остър дефицит в бюджета на Висшето училище в размер на –2 624 000 лв., поради което първата и най-важната цел на академичното ръководство бе финансовото стабилизиране на Стопанската академия”, подчерта проф. Божинова. Тя поясни, че за тази цел бе разработена Програма за оптимизация на дейността на Академията, за периода 2020–2022 г., която бе приета от Академичния съвет, одобрена от МОН и утвърдена с решение № 335 на Министерския съвет на Р България от 18 май 2020 г. За изпълнението на тази програма, на Академията са предоставени допълнителни средства в размер на 1 999 946 лв. „Обстановката при започването на управленския мандат допълнително се усложни поради връхлетялата ни пандемия от COVID-19 и обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в страната. Необходимо беше да се предприемат спешни мерки и действия за пренастройване на работата ни в условията на COVID-19, така че да не се прекъсват учебният и административните процеси в Академията. Смея да твърдя, че се справихме успешно със сложната ситуация, благодарение на усилията и самоотвержената работа на много хора”, подчерта ректорът.
В своя доклад проф. Божинова отчете дейността на Свищовската академия по 11 основни направления. В направление „Обучение” бе отчетена положителната констатация, че държавният план-прием в Стопанската академия за учебната 2020/2021 г. за първи път от 5 години не е намален, а дори е увеличен (макар и незначително с 9 студенти). Важно постижение е, че от 01.01.2021 г. е определен коефициент 1,44 за издръжка на обучението по ПН 3.8 Икономика на Стопанската академия, съгласно ПМС 328 на МС за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. „Този коефициент е най-високият в България за това професионално направление”, посочи проф. Божинова. За учебната 2020/2021 г. тя отчете увеличение с почти 100% на обучаваните студенти в дистанционна форма в ОКС „бакалавър”, в сравнение с предходната година. Увеличение има също при дистанционните магистри и при желаещите да придобият ОНС „доктор”. През отчетния период са извършени промени както в портфолиото от предлагани специалности в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, така и в учебните планове и програми. Във връзка с актуализацията на учебната документация са извършени промени и във вътрешната нормативна база. Във връзка с продължаване работата по сближаване на обучението в Стопанската академия с практиката, са проведени множество съвместните мероприятия със специалисти от практиката, като семинарни занятия и посещения в реална работна среда за студенти, кръгли маси, научно-практически конференции, открити и публични лекции. В посока постоянното привличане на нови студенти в двете основни образователно-квалификационни степени – „бакалавър” и „магистър”, Академията е организирала седем национални ученически състезания с близо 600 участници, създадени са и се поддържат контакти с българските общности зад граница, реализирани са участия в борси на образованието в страната, партньорства с широк кръг организации на местно ниво за популяризиране името на Свищовската академия.
В своя доклад ректорът подчерта, че за учебната 2020/2021 г. СА „Д. А. Ценов” – Свищов успя за пореден път да реализира 100% от утвърдения с Решение на Министерския съвет план-прием на студенти в ОКС „бакалавър” в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление”. Поради обявеното извънредно положение в страната във връзка с Covid-19, през месец април 2020 г. стартираха дистанционните кандидатстудентски изпити, които се провеждаха във Виртуалния изпитен център на Академията. „Предлагането на програми за следдипломно, факултативно и професионално обучение е важен инструмент за осигуряване на съответствие между потребностите на практиката и образователното портфолио на Стопанската академия”, заяви проф. Божинова. От представените данни за дейността на двата центъра, администриращи предлагането на тези обучения, стана ясно, че през отчетния период от Центъра за професионално обучение своите квалификационни документи са получили над 530 лица от България и Кипър, а от Центъра за следдипломно и факултативно обучение са проведени обучения на близо 300 специализанти.
По отношение промяната в използваните образователни технологии и поетапно преминаване към реално електронно базирано обучение, бяха отчетени множество постигнати резултати, сред които: отваряне на платформата за електронно и дистанционно обучение и за студентите в задочна и редовна форма в двете ОКС; разработена и приложена методика за провеждане на дистанционни изпити чрез т.нар. онлайн квестор (online proctoring), гарантираща невъзможността за измама и/или подмяна на самоличността на изпитвания; актуализиране на Академичние стандарти за качество при разработване на учебната документация и учебните ресурси за дистанционно обучение.
Говорейки за научноизследователската дейност, проф. Божинова представи обобщени данни за публикационната дейност и за участията на студенти, докторанти и преподаватели в научни форуми, организаирани от Академията и от други висши училища в страната и чужбина. Общият брой публикации е 238, от които 33 – в чужбина. В чуждестранни реферирани научни издания и такива с импакт фактор или импакт ранг има шест публикации на автори от Стопанската академия. Във връзка с подобряване на условията за системно привличане на външни ресурси за изпълнение на научноизследователски проекти, към настоящия момент Академията изпълнява четири мащабни проекта с национално и международно финансиране.
Относно международната дейност в доклада на ректора се посочва, че портфолиото от договори за образователна мобилност по програма „Еразъм+” включва 130 договора с висши училища от програмни и партниращи страни. Изпълняват се 9 проекта по програма „Еразъм+”. През отчетния период Стопанската академия получи високо признание за качествено изпълнение на проект за мобилност на студенти и персонал между висши училища от програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+”. По време на Годишната валоризационна конференция за 2020 г. на ЦРЧР проект 2018-1-BG01-KA107-047260 е отличен в категорията „Международно измерение във висшето образование”. Това е вторият проект за Академията в тази категория и третият по програма „Еразъм+” в рамките на програмния период 2014-2020 г. През 2020 г. проектното предложение, с което Свищовската академия кандидатства за акредитация за нова Еразъм+ харта за висше образование за новия програмен период 2021-2027 г., е отличено с максимална оценка от 100 точки.
В частта от доклада, касаеща финансовото състояние на Висшето училище, проф. Божинова поясни, че за отчетната година общият бюджетен ресурс на Академията се е увеличил с 2 042 725 (126,06%). Основният приходоизточник е държавната субсидия в размер на 6 322 288 и включва допълнителни трансфери по програмата за оптимизация в размер на 1 999 946 лв. „Тяхното получаване стана възможно, чрез стриктна реализация на график за изпълнение на програмните мерки и месечно отчитане на постигнатия финансов ефект, одобрен от МОН”, поясни ректорът. Представени бяха данни за собствените приходи от различни източници и за разходите на Академията по основни позиции.
Отчетени бяха и редица дейности, свързани с кариерното консултире на студентите, оказваното им съдействие при търсене на стажове и работни места, участието на Свищовската академия в Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”, по който 1700 студенти ще могат да проведат студентски практики, поддържането на партньорска мрежа с представители на бизнеса от близо 100 организации в страната.
Говорейки за партньорството в сектор образование, проф. Божинова посочи четири от най-актуалните постижения за отчетния период: споразумение за сътрудничество с Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” – Свищов, която се превърна в асоциирано училище със специален статут, според измененията в Закона за висшето образование от м. февруари 2020 г.; създадените клъстери, съвместно с Университета за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна; меморандум за сътрудничество с Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев” АД – гр. Русе; меморандум за сътрудничество с Висшето училище по телекомуникации и пощи, чийто основен акцент е разработването на съвместна, хибридна магистърска програма по дигитална икономика.
В доклада на ректора са представени данни още за: получената програмна акредитация за ПН 3.7. Администрация и управление с оценка 9,27, за срок от нови 6 години; направените инвестиции в техника; разкритите нови специалности и програми; възможностите за обучение в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” на английски език; измерването на студентската удовлетвореност от качеството на обучение; материалната база; издателската и библиотечната дейност; и др.