ОБЯВА

ДЕТСКА ГРАДИНА  „РАДОСТ

Град Свищов, ул.”Черни връх” №62, тел.0631/6 09 02

e-mail  radost125@abv.bg

 

О Б  Я  В  А

За провеждане на подбор на длъжността „Логопед“ по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Дейност 2.

 

ДГ „Радост“, град Свищов в качеството си на изпълнител на дейностите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Дейност 2  обявява подбор за длъжността:

ЛОГОПЕД, код по НКДП 2352-5006 – 1 бр. на пълен работен ден.С класирания на първо място ще бъде сключен трудов договор от 05.12.2019 г. по чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

 

1.Кратко описание на длъжността:

Длъжността „Логопед“ отговаря на потребността от осигуряване на подкрепа за личностно развитие на деца нуждаещи се от обща и допълнителна подкрепа , чрез провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата.

Логопедът е част от процеса на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на разнообразието от потребности на всички деца чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата във всички аспекти на живота на общността.

2.Изисквания за заемане на длъжността:

Образование:

Длъжността „логопед“ се заема от лица, придобили висше образование по:

 1. специалност „Логопедия“ или „Логопедагогика“ от професионално направление „Педагогика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „логопед“;
 2. специалност „Логопедия“ от професионално направление „Обществено здраве“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „логопед“;
 3. специалност от професионално направление „Педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и с втора специалност или с допълнителна професионална квалификация по логопедия;
 4. специалност от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ или от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Психология“ или „Социални дейности“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и допълнителна професионална квалификация по логопедия.
  • Притежава много добри комуникативни умения;
  • Пофесионален опит – не се изисква;
  • Допълнителна квалификация/обучение- компютърна грамотност.

 

3.Необходими документи:

 • Писмено заявление до директор;
 • Професионална автобиография/CV/;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Ксерокопие на трудова или осигурителна книжка;
 • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване -оригинал /представя се преди сключване на трудовия договор/;
 • Медицинско свидетелство/представя се преди сключване на трудовия договор/;
 • Свидетелство за съдимост /представя се преди сключване на трудовия договор/;
 • Здравна книжка /представя се преди сключване на трудовия договор/.

Необходимите документи по образец можете да намерите в детската градина /стаята на директора/

 

4.Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на директора на ДГ „Радост“, град Свищов.

 

5.Начин на провеждане на подбора:

 • Първи етап – разглеждане и проверка на подадените от кандидатите документи за съответствие със обявените изисквания за длъжността.
 • Втори етап – интервю с допуснатите кандидати, след проверката на съответствията на представените документи.Интервюто ще се проведе от комисията по т.4. на 02.12.2019 г. в детската градина.

 

6.Място и срок за подаване на документите:

ДГ „Радост“, град Свищов, ул. „Черни връх“ №62, в стаята на директор, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

Образци на документите за кандидатстване може да намерите на сайта:

https://obrazovanie-sv.bg 

 

6.1..Срок за подаване на документите: от 25.11.2019 г. до 29.11.2019 г. /ОРИГИНАЛИТЕ  СЕ  НОСЯТ  ЗА  СВЕРЯВАНЕ/.

 

6.2.ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.Допуснатите  кандидати ще  бъдат  уведомени  по e-mail или телефон.

Възнаграждението на лицата се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Резултатите от подбора ще бъдат поставени на  информационното  таблото  на детската  градина и на интернет  страницата  https//obrazovanie-sv.bg 

 

 

Лилия Тодорова

Директор на ДГ „Радост“, град Свищов

 

Документите за кандидатстване може да изтеглите от линковете:

АВТОБИОГРАФИЯ – ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ПРОЕКТ ЛОГОПЕД

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА – ЛОГОПЕД